ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2004
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2004
Volume  104    No 3  
ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Բ. Ներսիսյան, Ա. Վ. Պողոսյան
   Վերջավոր հատվածի վրա մի գծային ռացիոնալ մոտարկման մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Է. Օ. Չիլ-Հակոբյան
   Բաղադրյալ սալի տեղայնացված անկայունության մասին
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան, Կ. Բ. Ղազարյան, Վ. Ց. Գնունի
   Տիեզերական վերելակի ճոպանի նախագծի խնդրի մասին
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ն. Մ. Իսպիրյան
   Էլեկտրամագնիսական ալիքի տարածումը կամայական անսահմանափակ պարբերական միջավայրում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ. Վ. Դովլաթյան, Տ. Զ. Պապոյան, Ֆ. Վ. Ավետիսյան, Ա. Փ. Ենգոյան
   1,3,4-թիադիազոլի նոր ածանցյալները
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ  
 • Գ. Հ. Մարտիրոսյան, Հ. Վ. Թոքմաջյան, Ա. Խ. Մարկոսյան, Տ. Ս. Մարտիրոսյան
   Հանձնարարության պայմանագիրը որպես խմելու ջրի մատակարարման համակարգի օգտագործման իրավունքի փոխանցման տարատեսակ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ն. Հ. Մովսեսյան, Ն. Խ. Ալչուջյան, Գ. Ո. Էլբակյան, Կ.Գ . Ղարագյոզյան
   Na-պարաբութաօքսիբենզոիլ-L-արգինինի ազդեցությունը ազոտ օքսիդի արտադրանքի վրա արյան թրոմբոցիտներում և իմունակոմպետենտ բջիջներում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Մ. Դ. Սաֆարյան, Ա. Վ. Մելքումյան, Մ. Կ. Ղարագյոզյան
   Ֆոսֆոլիպիդների փոխանակության խախտումների առանձնահատկությունները փորձարարական թոքախտի պաթոգենեզի մոլեկուլային մեխանիզմներում և զարգացած հիպoքսիկ սինդրոմի ձևավորման մեջ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Գ. Ս. Ղազարյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան
   Միոկարդի փորձարարական ինֆարկտի դեպքում երկշղթա ՌՆԹ-ի կարգավորիչ ազդեցությունը սրտամկանում և էրիթրոցիտների թաղանթներում չեզոք ճարպերի մետաբոլիզմի խանգարումների վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Լ. Պ. Տեր-Թադևոսյան, Լ. Վ. Սարգսյան, Ի. Հ. Ասլանյան, Ա. Ա. Գալոյան
   Գալարմինի և նրա ածանցյալների ազդեցությունը սպիտակ առնետների օրգանների անօրգանական պիրոֆոսֆատազի և հիմնային ֆոսֆատազի ակտիվության վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ի. Ռ. Սահակյան, Ռ. Գ. Քամալյան, Կ. Ա. Ղևոնդյան
   Ասպարտատամինատրանսֆերազը որպես Ca2+-ի սուկցինատ կախյալ կլանման էֆեկտիվ կարգավորիչ փորձնական կենդանիների սրտի և լյարդի միտոքոնդրիումներում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Վ. Վ. Ղազարյան, Ա. Ա. ալոյան, Պ. Ա. Ղազարյան, Լ. Ս. Սահակյան
   Հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի ազդեցությունը թաղանթային լիպիդների փոխանակության որոշ կողմերի վրա կովերի լեյկոզի դեպքում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Վ. Ց. Վանցյան, Ա. Ս. Տիրայան, Ռ. Ռ. Հակոբյան
   Միզածորանի հարմիզապարկային շրջանի արագ և դանդաղ պեյսմեկերայրն ակտիվության կոորդինացիան
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Է. Յու. Հարությունյան, Լ. Ռ. Մանվելյան
   Գորտի ցանցաողնուղեղային նեյրոնների էլեկտրաֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Լ. Փ. Մանուկյան, Վ. Հ. Սարգսյան
   Վեստիբուլաթալամուսային փոխհարաբերությունների սինապսային մեխանիզմներըը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster