ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2005
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2005
Volume  105    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Բ. Ներսեսյան, Ա. Վ. Պողոսյան
   Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտության արագացման մի ոչ գծային մեթոդի ասիմպտոտիկ գնահատականներ
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Յու. Ռ. Հակոբյան, Ա. Ն. Էլոյան
   Մուր - Պենրոուզի հակադարձը բլոկային մատրիցների մեկ դասի համար
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն սեղմագիր]
 • Ս. Լ. Բերբերյան
   Միավոր շրջանի ավտոմորֆիզմների ենթախմբերի վրա նորմալ ընտանիքների հարմոնիկ ֆունկցիաների անկյունային եզրային արժեքների մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Մ. Մ. Միրզոյան
    Մեյերի Էկվիմորֆ ֆունկցիաների եզրային վարքի վերաբերյալ թեորեմի ուժեղացումը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 •  Ա. Ա. Սարգսյան
   ֆաբեր - Շաուդերի համակարգի քվազիգրիդի բազիսության մասին
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ  
 • Ս. Հ. Սիմոնյան, Ֆ. Պ. Գրիգորյան
   Նախապես տրված սպեկտրով միաչափ կառավարման սինթեզ ոչ ստացիոնար ինտեգրադիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Գ. Բագդոեւ, Ա. Ն. Մարտիրոսյան, Ս. Մ. Պողոսյան
   Խառը դինամիկ եզրային խնդրի լուծումը առաձգական կիսատարածության համար
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Դ. Ի. Բարձոկաս, Մ. Լ. Ֆիլշտինսկի
    Մակերեւութային էլեկտրոդների համակարգի միջոցով երկու թունելային անցքերով պյեզոկերամիկ կիսատարածության մեջ սահքային ալիքների գրգռումը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 •  Վ. Մ. Բելուբեկյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան
   Ռելեյի ալիքների տարածման եռաչափ խնդիր
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ի. Սահրադյան
   Արագահատ գործիքային պողպատների եւ համաձուլվածքների բնական ջերմամեխանիկական մշակման հետազոտումը կտրման գործընթացում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ  
 • Վ. Ս. Սարգսյան, Ս. Շ. Նուրիջանյան, Ն. Ա. Բաբայան
   Ջերմային ռեժիմը գլանաձեւ հոծ բետոնե կառուցվածքներում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ռ. Մ. Սիմոնյան, . Մ. Սիմոնյան, Մ. Ա. Սիմոնյան
    Ցիտոքրոմ b558III-ով սուպրոլի սուպերօքսիդ-գոյացման ակտիվության արգելակումը եւ դրա խթանումը ածխածնի տետրաքլորով in vitro.
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Ա. Ս. Մարգարյան, Լ. Մ. Հովսեփյան, Ա. Ա. Սիմոնյան
   Սպիտակ առնետների գլխուղեղի Ֆոսֆոլիպիդների կազմի որակական եւ քանակական ախտաբանական տեղաշարժերի կարգավորումը նատրիումի թիոսուլֆատի եւ a-տոկոֆերոլի ազդեցությամբ լյարդի CCl4-մակածված ցիրոզի դեպքում
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Կ. Ա. Պանչուլազյան
    Ակուստիկ աղմուկի էներգետիկորեն էկվիվալենտ մակարդակների ֆիզիոլոգիական ազդեցությունը
   [Անգլերեն սեղմագիր] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster