ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2001
  This journal is published under sponsorship of Galouste Gulbenkian Foundation
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2001
Volume  101    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա.Բ.Ներսիսյան
   Քվազիէքսպոնենցիալ ֆունկցիան և Ֆուրեյի քվազիձևափոխությունները
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Ա.Նիգիյան, Ս.Ա.Ավետիսյան
   Ոչ-տիպային l-հաշվում անջատվող փոփոխականով ռեկուրսիվ հավասարումների լուծումների մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Կ.Լ.Ավետիսյան
   Լիթլվուդ-Պելիի տիպի անհավասարությունների մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա.Վ.Պողոսյան
   Դիֆերենցիալ հավասարումների մոտավոր սիմվոլիկ լուծման զուgամիտության մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Խ.Հայրապետյան
   Հելմհոլցի հավասարման համար Դիրիխլեի խնդրի մոտավոր սիմվոլիկ լուծումը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ.Լ.Աբեշյան
   Մակերեսների ինվերսիա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ  
 • Ս.Լ.Համբարյան
   Անալիտիկ ծրագծում և նրա կիրառումը սխեմաների հապաղումների հաշվարկման խնդիրներում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Դ.Մ.Մինասյան, Մ.Մ.Մինասյան
   Նոր մոտավորություն գազի գերձայնային հոսանքում սալի ֆլատերի մասին խնդրում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Հ.Սարգսյան, Ա.Ժ.Ֆարմանյան
   Առաձգականության ոչ սիմետրիկ տեսությամբ բարակ սալերի մարող լուծումների պայմանների գոյությունը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՌԱՁԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Բ.Լ.Աբրահամյան
   լանաձև խոռոչի թույլ մակերեսով վերջավոր հատվածում տեղադրված օղակաձև կոշտ երեսապատման սահքային տատանումների մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Է.Ե.Խաչիյան
   Երկրաշարժի օջախի մակրոսեյսմիկ պարամետրերով նրա էներգիայի որոշման մի մոտեցման մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Կ.Մաթևոսյան
   Հարուցված բևեռացման ինտեգրալ ամպլիտուդաժամանակային չափանիշներ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ  
 • Հ.Վ.Թոքմաջյան, Ա.Խ.Մարկոսյան, Ա.Վ.Սիմոնյան, Հ.Ֆ.Մելքոնյան, Վ.Բ.Մկրտչյան
   Հայաստանի ջրամատակարարման համակարգի տնտեսական անվտանգության հայեցակարգի մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԱԶՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Թ.Ս.Ագլինցյան
   Կենսաբանական թաղանթների կառուցվածքա-քիմիական կազմավորման և կենսագենեզի մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԻԱ  
 • Ա.Ա.Հայրապետյան, Վ.Հ.Մալոյան, Ն.Մ.Մալոյան, Լ.Գ.Վահանյան, Է.Գ.Կոստանյան, Ի.Գ.Թադևոսյան, Ն.Է.Թադևոսյան
   Հիշողության և ասոցիատիվ պրոցեսների հոգեֆիզոլոգիական ուսումնասիրությունը երկլեզվայնության պայմաններում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster