ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2002
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2002
Volume  102    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Կ.Լ.Ավետիսյան
   Կոտորակային ինտեգրոդիֆերենցման մասին խառը նորմով հարմոնիկ ֆունկցիաների դասերի համար կիսատարածությունում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 •  Ա.Գ. Բաղդասարյան
    Նիկոլսկի-Բեսովի տիպի ընդհանրացված տարածությունների մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Կ.Վ.Շահբազյան, Յու.Հ.Շուքուրյան
   Հոսքային պատահարային կառուցվածքների հաշվարկների լեզուների տրամաբանական ներկայացումը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա.Գ.Բագդոև, Ա.Վ.Շեկոյան
   Ոչ գծային ձայնային փնջերի տարածումը եռաֆազ ամպային միջավայրում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՌԱՁԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ.Ն.Հակոբյան
    Խառը խնդիր ճաքերի պարբերական համակարգով թուլացված բաղադրյալ հարթության համար
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Դ.Խ.Բարձոկաս
   Կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների և սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումների տեսության մեթոդները ճաք պարունակող ուժեղացված անիզոտրոպ սալերի խնդիրներում
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն սեղմագիր]
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Վ.Բ.Ներսիսյան
   Շարժվող ոչ ֆեռոմագնիսական հաղորդիչ թիթեղում հոսանքների որոշումը ցանցերի մեթոդով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ  
 • Ա.Յա.Մարգարյան
    Կենտրոնախույս պոմպի գլխավոր բնութագրի հավասարումը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՔԻՄԻԱ  
 • Ն.Օ.Գյոկչյան, Ա.Ա.Եղիազարյան, Ջ.Ա.Միքաելյան, Հ.Գ.Խաչատրյան
   Օսմիումի (IV) միկրոգրամային քանակների որոշումը տրիֆենիլմեթանային շարքի ներկանյութ` ֆուքսինով էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրական եղանակով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ.Վ.Դովյաթյան, Ֆ.Վ.Ավետիսյան, Տ.Զ.Պապոյան, Թ.Լ.Ջավանշիրյան
    Արիլօքսիէթիլիմիդազոլիդին (թիազոլին) թիոններ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Մ.Ա.Դավթյան, Լ.Հ.Նավասարդյան, Ս.Վ.Մարության, Ա.Զ.Փեփոյան
   Candida guilliermondii HN-4 խմորասնկային բջիջների կենսունակության որոշ առանձնահատկությունները
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա.Զ.Փեփոյան, Ն.Ս.Միրզոյան, Մ.Օ.Սահակյան, Լ.Հ.Կիրակոսյան, Կ.Գ.Ղարագյոզյան
    Escherichia coli G35 բակտերիալ շտամների հակաօքսիդացիոն համակարգի որոշ առանձնահատկությունները
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԻՋԱՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ.Յու.Քալաշյան
   Բզեզների (Insecta, Coleoptera) նոր տեսակներ Հայաստանից և Ղազախստանից
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԱԶՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ն.Ն.Մելքոնյան, Ի.Բ.Մելիքսեթյան, Ն.Վ.Մարգարյան, Օ.Ա.Նազարյան
   Կատվի ուղեղի մազանոթների ռեակցիան կավինտոնի ազդեցության ներքո
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԻԱ  
 • Ք.Վ.Ղազարյան, Վ.Ց.Վանցյան, Ա.Ս.Տիրայան, Ռ.Ռ.Հակոբյան
   Ծովախոզուկի միզածորանի տարբեր հատվածների ռիթմածին հատկությունների համեմատական վերլուծություն
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ք.Ռ.Հարությունյան, Ս.Շ.Մարտիրոսյան
   Կիոտորֆինի ազդեցությունը դեսիմպատիզացված առնետների ջերմային հոմեոստազի կարգավորման վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster