ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2004
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2004
Volume  104    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Է. Ա. Միրզախանյան, Ն. Է. Միրզախանյան
   Հիլբերտյան տարածությունում Բորսուկի Kօ - զույգերի մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Բ. Ներսիսյան
   Բերնուլիի տիպի քվազիբազմանդամների և կտոր-առ-կտոր անընդհատ ֆունկցիաների Ֆուրյեի շարքերի զուգամիտության արագացում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Դ. Ի. Բարձոկաս, Մ. Լ. Ֆիլշտինսկի
   Ֆունդամենտալ լուծում բաղադրյալ անիզոտրոպ տարածության համար (հակահարթ դեֆորմացիա)
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա. Ա. Աթոյան, Ս. Հ. Սարգսյան
   Միկրոպոլյար առաձգական բարակ սալերի սեփական տատանումների ուսումնասիրումը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ռ. Ա. Ահմադ
   Տարտուս քաղաքի (Սիրիա) տարածքի երկրաբանական առանձնահատկությունները և գրունտների դինամիկական բնութագրերը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Մ. Իշխանյան
   Անցման հավանականությունը Լանդաու–Զեների ոչ-գծային խնդրում ուժեղ կապի սահմանում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Գ . Բագդոև, Ա. Ն. Մարտիրոսյան, Հ. Ա. Մարտիրոսյան
   Երկշերտ միջավայրում էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածումը տատանակիցª իդեալական հաղորդիչ կիսաանվերջ էկրանի առկայությամբ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Է. Մ. Ղազարյան, Մ. Ս. Աթոյան, Հ. Ա. Սարգսյան
   Միջգոտիական օպտիկական կլանումը գլանային կտրվածքով քվանտային կետերում էլեկտրական դաշտի առկայությամբ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Տ. Մալխասյան
   Նանոչափ նյութերի և կառուցվածքների ստեղծման նոր սկզբունքներ, նանոչափ ամորֆ նյութերի նոր դասիª միատարր մետաղների սինթեզ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Հ. Դանագուլյան, Լ.Գ . Սահակյան, Հ. Ա. Փանոսյան, Ա. Դ. Մկրտչյան
   Պիրազոլո[1,5-a]պիրիմիդինի ածանցյալի կրկնակի ռեցիկլիզացիոն վերախմբավորում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ  
 • Գ. Հ. Մարտիրոսյան
   Երևան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի տնտեսական անվտանգության մի խնդրի մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ. Լ. Անանյան, Ա. Ա. Ստեփանյան, Ա. Ա. Կյուրեղյան, Ա. Գ. Նալբանդյան
   Փոքր Սևանի հատակային նստվածքների ռադիոակտիվության մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Լ. Պ. Տեր-Թադևոսյան, Լ. Վ. Սարգսյան, Ի. Հ. Ասլանյան, Ա. Ա. Գալոյան
   Գալարմինի և նրա ածանցյալների ազդեցությունը սպիտակ առնետների որոշ հյուսվածքների գլիկոգենֆոսֆորիլազ a-ի վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Լ. Ա. Սիմոնյան, Լ. Մ. Հովսեփյան, Ա. Ա. Սիմոնյան
   Ֆոսֆոլիպիդների որակական և քանակական փոփոխությունների առանձնահատկությունները սպիտակ առնետների ուղեղի հյուսվածքում էպիլեպտանման ցնցումների դեպքումª հակաօքսիդանտային ազդեցությամբ օժտված գործոններով զգայունացման ֆոնի վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս. Ս. Հովհաննիսյան, Վ. Ս. Օգանով
   Աշխատանքային ռեժիմի նկատմամբ մկանային բջջի ադապտացիայի կենսաբանական դաշտի վերաբերյալ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Վ. Ց. Վանցյան, Ա. Ս. Տիրայան, Ռ. Ռ. Հակոբյան
   Կատվի միզածորանի հարմիզապարկային շրջանի դանդաղ ինքնաբուխ ռիթմոգենեզի ուսումնասիրումը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Մ. Հ. Մալաքյան, Վ. Ս. Բադիրյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Գ. Ա. Գևորգյան
   Ջերմային վնասվածքների դեպքում թիվ 632276 միացության բուժիչ ակտիվության փորձարարական հետազոտությունը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster