ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2000
  This journal is published under sponsorship of Galouste Gulbenkian Foundation
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2000
Volume  100    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Է.Ա.Միրզախանյան
   Հիլբերտյան տարածությունում անվերջ չափանի հոմոտոպիական խմբերի որոշ տիպերի մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ս.Լ.Համբարյան
   Պելլի հավասարման լուծումը Ֆարեի հաջորդականությունների միջոցով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Վ.Հարությունյան
   Տյոպլիցյան օպերատորներ և բաժանման թեորեմներ բազմաշրջանում անալիտիկ ֆունկցիաների անիզոտրոպ տարածություններում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա.Ա.Չուբարյան
   Տեղադրության գործողությունը պարունակող Ֆրեգեի համակարգերի արտածումների բարդության վերաբերյալ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Բ.Մ.Մամիկոնյան
   Ունակային չափիչ շղթայի հետազոտումը երկբևեռ ոչ սիմետրիկ իմպուլսային լարումով սնելու դեպքում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Լ.Ա.Աղալովյան, Ռ.Ս.Գևորգյան, Ա.Վ.Սահակյան
   Ջերմաստիճանային դաշտի հաշվառմամբ սեղմելի և անսեղմելի շերտերից բաղկացած երկշերտի համար երկրորդ եզրային խնդրի լուծման մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Հ.Պ.Մկրտչյան
    Տեղայնացված ծռման ալիքները սալերի կցման տեղում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ն.Ա.Ղորխմազյան, Ն.Ն.Ղորխմազյան
   Գելլ-Մաննի - Նիշիջիմայի առնչությունը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՍԵՅՍՄՈԼՈԳԻԱ  
 • Լ.Ա.Հախվերդյան
   Օձերը որպես բիոինդիկատորներ երկրաշարժերից առաջ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Հ.Հ.Մխիթարյան
   Պայթյունի մեխանիզմը Բրիջմենի սալիկների վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ջ.Ա.Միքայելյան, Վ.Ժ.Արծրունի, Ն.Օ.Գյոկչյան, Հ.Գ.Խաչատրյան
    Նեղոսյան կապույտ Բ-ն որպես ռեագենտª օքսիդային մանգանային հանքերում թալիումի էքստրակցիոն-ֆլյուորաչափական որոշման համար
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Կ.Գ.Ղարագյոզյան, Ջ.Ի.Գյոզալյան, Ս.Ս.Հովակիմյան
   Նոր սինթեզված կումարինային բնույթի միացության հակամակարդիչ յուրատիպ ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Ա.Գալոյան, Լ.Ա.Քամալյան, Մ.Գ.Գասպարյան
   Ուղեղի նոր ցիտոկինիª գալարմինի ազդեցությունը գամմա-ինտերֆերոնի սինթեզի վրա արյան մոնոնուկլեար բջիջներում և էնցեֆալոմիոկարդիտի վիրուսի ռեպլիկացիայի վրա HEp-2-կուլտուրայում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 •  Մ.Ի.Գևորգյան, Ս.Ա.Բայբուրթյան, Կ.Ռ.Մանվելյան, Լ.Գ.Հովսեփյան
    Քմային նշիկներից ստացված լիմֆոցիտների կանսագործունեության արգասիկների ազդեցությունը որոշ իմուն ցուցանիշների վրա էքսպերիմենտում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Հ.Նազինյան
   Զարկերակային արյան շրջանառության առանձնահատկությունները գլխուղեղի անոթային քրոնիկ հիվանդությունների ժամանակ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 •  Ակադեմիկոս Վ.Բ.Ֆանարջյան, Լ.Ռ.Մանվելյան, Ա.Մ.Նասոյան
   Գորտի վեստիբուլյար-ողնուղեղային նեյրոնների էլեկտրաֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster