ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2001
  This journal is published under sponsorship of Galouste Gulbenkian Foundation
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2001
Volume  101    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս.Լ.Համբարյան
   Անսահմանափակ ճշտությամբ բաժանման ալգորիթմ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Կ.Լ.Ավետիսյան
   Սահմանափակ պրոյեկտորներ խառը նորմով հարմոնիկ տարածությունների վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ռ.Ս.Բաղիյան
   Բեռնշտեյն-Հաուսդորֆի տիպի քվազիբազմանդամների զուգամիտությունը անսահմանափակ ֆունկցիաների վերաբերյալ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Գ.Վ.Բերբերյան
   Անհավաք բազմությունների պատկանելիության աստիճանի որոշումը հիդրոգեներատորների ջերմային ախտորոշման համակարգում որոշումներ ընդունելու համար
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ի.Մ.Կարախանյան
   Հեռավոր դաշտում հարմոնիկ ալիքի դիֆրակցիան առաձգական կիսաանվերջ ներդիրի վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՌԱՁԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ռ.Ս.Գևորգյան, Ե.Գ.Վիրաբյան
   Անսեղմելի նյութից շրջանային օղակաձև սալի առաձգականության տեսության եզրային խնդիրների ասիմպտոտիկական լուծումները
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա.Մ.Իշխանյան
   Պոլյարիտոնային խնդրի լուծում անընդհատ սահմանի համար
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Գ.Լ.Արեշյան
   Ավտոնոմ սինխրոն գեներատորի դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգըª արտահայտված հոսքակցումների միջոցով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ  
 • Է.Բ.Բարսեղյան
   Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ջրամբարներից ֆիլտրացիոն կորուստների գնահատման հիդրոերկրաբանական պայմանների սխեմատիզացիայի մի քանի հարցեր
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Լ.Ա.Սիմոնյան, Ա.Ա.Սիմոնյան, Կ.Գ.Ղարագյոզյան, Ի.Հ.Բատիկյան
   Էներգետիկ փոխանակության առանձնահատկությունները միտոքոնդրիումներում փորձարարական միոկարդիտի դեպքում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Զ.Փեփոյան
   Salmonella derby ՈՒՄ-զգայուն շտամմների բջջապատերի կառուցվածքային փոփոխությունները և աճըª կախված միջավայրի թթվայնությունից
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Ա.Գալոյան, Վ.Ա.Շախլամով, Լ.Ի.Կոնդակովա, Վ.Ի.Ալտուխովա, Գ.Պ.Պոլյակովա
   Հիպոթալամուսի նոր պռոլին-հարուստ պոլիպեպտիդի ազդեցության վերլուծությունը առնետի Հասսերյան հանգույցի նևրիոմային ուռուցքային բջիջների մորֆոլոգիայի և միտոտիկ ակտիվության վրա (էլեկտրոնային և միկրոսկոպիական հետազոտություններ)
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԲԺՇԿԱԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ.Գ.Ադամյան, Մ.Գ.Աղաջանյան
   Ֆուկցիոնալ փորձերի կիրառումը ստատիկ գործունեության նկատմամբ սիրտ-անոթային համակարգի հարմարվողականության գնահատման համար
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Լ.Գ.Գիմոյան
   Ուղեղային ինսուլտի կլինիկա-համաճարակաբանական բնութագիրը Հայաստանում 1985-1999թթ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԱԶՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • վ.ի.Պողոսյան, Ծ.Լ.Հարությունյան, Թ.Ս.Ագլինցյան, Մ.Ա.Դանիելյան, Վ.Բ.Ֆանարջյան
   Գորտի ողնուղեղի տարբեր սեգմենտների վրա պրոյեկցվող անդաստակային կորիզների նեյրոնների տարածական բաշխումը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster