ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2003
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2003
Volume  103    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա.Հ.Կարապետյան
   C1-ֆունկցիաների կշռային -ինտեգրալ ներկայացումներ Cn-ում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Վ.Վ.Մկրտչյան, Ռ.Ռ.Քամալյան
   ՙԿԱՊԱԿՑՎԱԾ 3-ԻՐԱԳՈՐԾԵԼԻՈՒԹՅԱՆ՚ NP-լրիվության մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈւՆ  
 • Մ.Վ.Բելուբեկյան
   Լամեի տիպի լուծումների լրիվությունը հարթ խնդիրների համար
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա.Գ.Բագդոև, Յու.Ս.Սաֆարյան, Հ.Ա.Մարտիրոսյան
   Ոչ գծային ոչ ստացիոնար տարածական ¿լեկտրամագնիսական ալիքի դիֆրակցիայի խնդիրը կամայական բևեռացման դեպքում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ.Ա.Մանուչարովա, Ս.Վ.Ծառուկյան, Ի.Ա.Վարդանյան
   Մեթանի հետ CH3O2 ռադիկալների հետերոգեն փոխազդեցության ժամանակ կոմպլեքսի առաջացման հնարավորության մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա.Ժ.Բարսեղյան, Ռ.Ա.Եփրեմյան, Է.Ս.Պարսամյան
   Գիսավորների դիտման նոր վկայություններ հայկական մատենագրություններում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ.Վ.Դովլաթյան, Ֆ.Վ.Ավետիսյան, Թ.Լ.Ջիվանշիրյան
   Արիլօքսի¿թիլամինո(թիո)-4-մեթիլթիազոլ-5-կարբոնաթթուների ¿թիլ¿սթերներ և անիլիդներ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈԼԹՅՈՒՆ  
 • Ա.Խ.Մարկոսյան, Հ.Ս.Հովհաննիսյան, Հ.Վ.Թոքմաջյան
   Ջրի և այլ բնական պաշարների կառավարման կոնցեսիայի եղանակը
   [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]
ՄՈԼԵԿՈԼԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ.Հ.Կիրակոսյան
   Escherichia coli բակտերիալ շտամների ՈւՄ-զգայունության որոշ ասպեկտներ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Մ.Օ.Սահակյան
   Escherichia coli շտամների բջջապատերի կառուցվածքի ռենտգենագրաֆիկ ուսումնասիրություն
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Գ.Մ.Սիմոնյան, Մ.Ա.Սիմոնյան, Է.Ա.Քաչվորյան, Կ.Գ.Ղարագյոզյան
   Սուպրոլի կայուն ֆրակցիայի ստացումը Սևանի սիգ ձկան արյան շիճուկից և նրա որոշ ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունների բնութագրումը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Ա.Սիմոնյան, Ռ.Բ.Բադալյան, Լ.Ա.Սիմոնյան, Ռ.Ա.Ստեփանյան
   ԱՏՖ-ֆոսֆոհիդրոլազի ակտիվության տեղաշարժերը կատուների սրտի և ուղեղի միտոքոնդրիումներում պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի ներգործությամբ սրտամկանի փորձարարական ինֆարկտի դեպքում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Գ.Ռ.Օքսուզյան, Մ.Ա.Սիմոնյան, Ա.Ա.Գալոյան
   Առնետների արյան որոշ մետաղապրոտեինների ¿նդոգեն մակարդակների կարգավորումը գալարմինով ծանր մետաղների իոններով սուր թունավորման ժամանակ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ռ.Մ.Սուլխանյան
   Երկու հիպոթալամիկ պրոլինով հարուստ նյարդահորմանների (PRP-1 և PRP-3)
ազդեցության համեմատական բնութագրումը ինտակտ կենդանու պայմաններում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ի.Վ.Ավետիսյան, Ա.Ս.Աղաբալյան, Ե.Գ.Ջանփոլադյան
   Ca2+եթ ՌՆԹ-ի ազդեցությունը հետայրվածքային վերականգնված գործընթացի վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Զ.Ա.Կարալյան
   Կորիզային և կորիզակային ցուցանիշները HEp-2 բջջային կուլտուրայում նորմալ պայմաններում և պոլիոմիելիտի եռավալենտ պատվաստանյութի ազդեցությամբ
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ս.Ա.Բաջինյան, Մ.Հ.Մալաքյան, Ա.Կ.Աբրահամյան, Ս.Հ.Ղազարյան
   Օրգանիզմի վրա ճառագայթային ներգործության դեպքում Mn(II) ամինաթթվային խելատի ազդեցությունն ¿րիթրոցիտների թաղանթների որոշ ֆիզիկաքիմիական պարամետրերի վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster