ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2000
  This journal is published under sponsorship of Galouste Gulbenkian Foundation
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2000
Volume  100    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ.Ա.Միրզոյան
   Ric-կիսազուգահեռական հիպերմակերևույթների դասակարգումը վկլիդեսյան տարածություններում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ.Կ.Բրուտյան
   Անկանխատեսելի գրգռումների ժամանակ բարդ համակարգերի ադապտիվ կառավարումը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս.Վ.Սարգսյան
   Թաղանթի տատանումների օպտիմալ ϳÛáõݳóáõÙÁ շարժվող հեղուկով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 •  Կ.Ա.Կարապետյան
   Երկար ժամանակ լաբորատոր պայմաններում պահված գործվածքային ապակեպլաստե խողովակների ամրության բնութագրիչների փոփոխման մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ.Ն.Բալասանյան, Վ.Տ.Գաբրիելյան, Լ.Մ.Ղազարյան
   K2O խառնուրդով հալվածքից աճեցրած լիթիումի նիոբաթ բյուրեղների հետազոտությունը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 •  Վ.Մ.Հարությունյան, Մ.Ժ.Ղուլինյան
   Ծակոտկեն միջավայրի ֆրակտալային մոդելավորում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Հ.Ա.Սարգսյան
   Ոչ պարաբոլական դիսպերսիայի օրենքով էլեկտրոնային գազի դիէլեկտրական թափանցելիությունը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Հ.Հ.Բաբայան, Ա.Ս.Դեղոյան, Ի.Ռ.Հովակիմյան
   Միoրինականացման մոդուլային սկզբունքը ավտոմատ ռոտորային գծի կառուցվածքի կազմավորման մեջ բնութագիրը ուռուցքային աճի դրդումով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ն.Օ.Գյոկչյան, Ա.Ա.Եղիազարյան, Ջ.Ա.Միքայելյան, Հ.Գ.Խաչատրյան
   Օսմիումի(IV) միկրոքանակների որոշումը էքստրակցիոն-աբսորբցիոմետրական եղանակով աղաթթվային միջավայրում, տոլուիդինային կապույտով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ.Ա.Սաթյան, Ա.Վ.Վարդանյան, Ժ.Հ.Ստեփանյան, Ռ.Խ.Ղուկասյան
   Անդրկովկասի Վեդու օֆիոլիտային զոնայում կարբոնատիտների հայտնաբերումը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 •  Ա.Ա.Գալոյան, Ն.Հ.Մովսիսյան, Ն.Խ.Ալչուջյան
   Հիպոթալամուսի պեպտիդների կարգավորիչ ազդեցությունը ուղեղի սինապտոսոմային թաղանթների սպիտակուցների հետտրանսլյացիոն մոդիֆիկացիայի վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ.Գ.Ղարագյոզյան, Գ.Ա.Հովեյան, Ա.Ա.Ղազինյան, Լ.Վ.Կարաբաշյան, Մ.Կ.Ղարագյոզյան, Մ.Ա.Բադալյան, Լ.Մ.Հովսեփյան, Ս.Ս.Հովակիմյան
   Հեպատոցիտների միտոքոնդրիալ և միկրոսոմալ ֆրակցիաներում լիպիդների ազատ ռադիկալային օքսիդացման պրոցեսները վագոտոմիայից հետո
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Ս.Աղաբալյան, Ա.Պ.Մակարյան, Օ.Յ.Դավթյան, Ա.Մ.Աղավելյան, Վ.Ե.Հակոբյան
   Մարդու ուռուցքի ԴՆԹ-ի էքսպրեսիան օտար օրգանիզմում ևկենդանիների բիոքիմիական և իմուն կարգավիճակի բնութագիրը ուռուցքային աճի դñ¹Ù³Ùբ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ռ.Ա.Հարությունյան, Ա.Վ.Ոսկանյան, Ք.Ռ.Հարությունյան, Ս.Շ.Մարտիրոսյան
    Գյուրզայի թույնի ազդեցությունը առնետների օրգանիզմի ջերմակարգավորման ցուցանիշների վրաª կախված տարիքից և սեռից
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Մ.Գ.Աղաջանյան
    Սպորտային սրտի կառուցվածքաֆունկցիոնալ բնութագիրը դինամիկ ֆիզիկական բեռնվածության պայմաններում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Մ.Հ.Մալաքյան, Ս.Ա.Բաջինյան, Մ.Վ.Ուրղանջյան, Գ.Գ.Բունիաթյան
   Հակաօքսիդիչ պատրաստուկների կարգավորիչ դերը էրիթրոցիտների մեխանիկական և առաձգական ու ֆունկցիոնալ հատկությունների վրա այրվածքային հիվանդության ժամանակ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster