ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2003
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2003
Volume  103    No 4  
 • Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի հոբելյանը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա.Բ.Ներսեսյան
   Պադեի ապրոքսիմացիայի մի ընդհանրացման մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Է.Ա.Դանիելյան, Է.Ա.Սիմոնյան
   Կլեյնրոկի պահպանման օրենքի ընդհանրացում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ.Մ.Կիրակոսյան, Մ.Ս.Սարգսյան
   Գծայնորեն փոփոխական հաստության օրթոտրոպ շերտի երկայնական տատանումները ընդլայնական սեղմման հաշվառմամբ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈւՆ  
 • Լ.Ա.Աղալովյան, Մ.Լ.Աղալովյան
   Օրթոտրոպ շերտի սեփական տատանումների հաճախականությունների և տատանման ձևերի որոշման վերաբերյալ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Է.Մ.Ղազարյան, Լ.Ս.Պետրոսյան, Հ.Ա.Սարգսյան
   Խառնուրդային վիճակները հատած պարաբոլական պոտենցիալով քվանտային կետում
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Գ.Լ.Արեշյան
   Սինխրոն ունական ռեակտիվ շարժիչի տեսություն
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ.Ա.Սաթյան, Գ.Վ.Մարկոսյան
   ՙԵրախ՚ ալկալա-լամպրոֆիրային դիատրեմի կառուցվածքի երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագիրը (Հայաստանի Վեդու օֆիոլիտային զոնա)
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՍԵՅՍՄՈԼՈԳԻԱ  
 • Ա.Գ.Բագդոև
   Երկրաշարժերի գեոդեզիական նախանշանի աղյուսակի ճշգրտումը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԻՆԺԵՆԵՐԱՅԻՆ ՍԵՅՍՄՈԼՈԳԻԱ  
 • Է.Ե.Խաչիյան, Պ.Հ.Տեր-Պետրոսյան, Վ.Վ.Պողոսյան
   Սեյսմիկ ազդեցությունների ժամանակ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներում սեղմող նորմալ լարումների մևությունների սահմանափակումների մասին
   [Անգլերեն] [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ.Գ.Ղարագյոզյան, Ա.Ռ.Եդոյան, Շ.Ս.Քառյան, Լ.Ա.Եդոյան
   Երկպարուրաձև ՌՆԹ-ի կալցիումական ածանցյալի գերցածր քանակների և նատրիումի թիոսուլֆատի հետ զուգորդված կանոնավորիչ ազդեցության առանձնահատկությունները ալոքսանային շաքարախտով տառապող սպիտակ առնետների գլխուղեղի ճարպաթթուների մետաբոլիզմի վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ա.Ռ.Խաչատրյան, Մ.Կ.Ղարագյոզյան
   Լիպիդների ազատ ռադիկալային օքսիդացման ինտենսիվության դինամիկայի համեմատական վերլուծությունը ֆերմենտային և ոչ ֆերմենտային համակարգերում միկոտոքսին զեարալենոնով թունավորման ժամանակ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ռ.Մ. Սիմոնյան, Կ.Ռ.Գրիգորյան, Շ.Ա.Մարգարյան, Մ.Ա.Սիմոնյան
   Դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը ինտսկտ և գամմա-ճառագայթահարված առնետների արյան մետաղապրոտեինների էնդոգեն մակարդակի վրա
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Կ.Գ.Ղարագյոզյան, Լ.Մ.Հովսեփյան, Հ.Ա.Մարտիրոսյան
   Ցածր էներգետիկ He - Ne լազերային ճառագայթման ազդեցությունը լյարդի և սրտի գլիկոսֆինգոլիպիդներից ստացված սֆինգոզինի քանակական պարունակության վրա ալոքսանային շաքարախտի պայմաններում
   [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]
ԲՈւՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Վ.Ա.Դավթյան
   Պտղատու տեսակների կմախքային ճյուղերով շարժվելու ընթացքում քսիլեմային հյութում կատարվող փոփոխությունների մասին
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster