ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2015
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2015
Volume  115    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Կ. Վ. Հարությունյան, Ա. Հ. Քամալյան, Ի. Մ. Սպիտկովսկի
   Եռանկյունի մատրից-ֆունկցիաների մասնավոր ինդեքսների որոշ էքստրեմալ հատկությունների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ֆ. Ա. Թալալյան
   Հավասարաչափ բաշխված հաջորդականությունների տեսության մի թեորեմի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Լ. Գոգյան
   L1(0.1)d–ում դեմոկրատիկ համակարգերի մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Զ. Ն. Դանոյան, Լ. Հ. Աթոյան, Ս. Լ. Սահակյան
   Էլեկտրաառաձգական մակերևութային ալիքները շերտավոր պիեզոակտիվ կառուցվածքում էլեկտրական (մագնիսական) էկրանի առկայությամբ
   Մանրամասն>>
 • Յու. Լ. Սարգսյան
   Պինդ մարմնի տված դիրքերի իրարահաջորդ բազմություններում համակենտրոն գնդեր մոտարկող կետերի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ս. Ավետիսյան
   Ֆիզիկամեխանիկական կապակցված դաշտերով հոծ միջավայրերի անհարթություններով եզրերի ամրացման եզրային խնդրի մոդելավորումը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Դ. Բ. Դավիդյան, Ի. Յու. Դանիլով, Ռ. Վ. Թումանյան, Վ. Գ. Դավթյան
   Սառը միջուկային սինթեզի ռեակտորի ստեղծման տեսական նախադրյալներ
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Մ. Բալայան, Լ. Ս. Մանուկյան, Է. Կ. Աֆրիկյան, Վ. Ա. Աբելյան
   Thermostreptomyces sp. շտամից մաքրված ցիկլոմալտոդեքստրին գլյուկանոտրանսֆերազի ակտիվ կենտրոնի ուսումնասիրումը ֆոտոօքսիդացման և դիեթիլպիրոկարբոնատի միջոցով մոդիֆիկացման եղանակներով
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
 • Կ. Ա. Թռչունյան
   Escherichia coli-ի կողմից մոլեկուլային ջրածնի արտադրության վրա ածխածնի խառն աղբյուրների ազդեցությունը խառը խմորման ընթացքում
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա․Մ․ Հայրապետյան, Ա․Գ․ Ղուկասյան
   Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում ընդգրկված Rhaponticoides Vaill. (Asteraceae ընտ․) ցեղի էնդեմիկ տեսակների պալինոլոգիական կարիոլոգիական ուսումնասիրություն
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster