ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2011
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2011
Volume  111    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Տ. Ափոզյան
   GMd վարկածի հերքման վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Ն. Մանուկյան
   Մ.Պրեսբուրգերի համակարգում ներկայացվող բազմաչափանի թվաբանական բազմությունների դասակարգումը
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Միկրոպոլյար առաձգական բարակ հեծանների մաթեմատիկական մոդելները
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Աղալովյան, Գ. Լ. Ազատյան, Ռ. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Պողոսյան
   Ուղղանկյուն պիեզակերամիկական սալի տարածական դինամիկական խնդրի ասիմպտոտիկ լուծման մասին
   Մանրամասն>>
 • Կ. Բ. Ղազարյան, Դ. Գ. Փիլիպոսյան
   Լյավի տիպի ալիքներ անհամասեռ շերտով կառուցվացքում
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Փոփոխական հաստության օրթոտրոպ ողորկ թաղանթների ճշգրտված մի տեսության մասին
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Կ. Մաթևոսյան
   Հարուցված բևեռացման լրիվ ինտեգրալ ամպլիտուդաժամանակային չափանիշների որոշումը վեկտորային չափումների արդյունքներով
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ց. Մ. Ավագյան, Ն. Ի. Մկրտչյան, Ն. Վ. Սիմոնյան, Գ. Է. Խաչատրյան
   Տարբեր վերականգնողական գենոտիպ ունեցող E. coli K-12 մանրէների բջիջների վրա 7.5 ՄէՎ էներգիայով էլեկտրոնների կենսաբանական ազդեցության ուսումնասիրությունը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Պ. Ա. Ղազարյան, Տ. Ռ. Փանոսյան, Լ. Ս. Սահակյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան
   Իոնփոխադրիչ ֆերմենտային համակարգի վիճակը սարկոմա-180-ի ժամանակ և 4-բութանոլիդների ածանցյալ`ՎԱՍ-167-ի օգտագործումից հետո
   Մանրամասն>>
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Գ. Ա. Հովեյան, Գ. Ա. Գեւորգյան, Ա. Գ. Հովեյան
   Սպիտակ առնետների արյան լիպիդային գերօքսիդացման պրոցեսների ինտենսիվությունը գանգլիոսիմպաթէկտոմիայի, վագոտոմիայի, սոլարէկտոմիայի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Վ. Գրիգորյան, Ա. Զ. Ադամյան, Գ. Հ. Մինասյան
   Քիմիական էլեմենտների լիթոերկրաքիմիական եզրապսակների երկրաբանաորոնողական նշանակությունը
   Մանրամասն>>
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ա. Սահակյան
   Մծուրք մայրաքաղաքը և պատմիչ Մարաբ Մծուրնացին
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster