ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2012
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2012
Volume  112    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Կ. Լեոնտև, Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
   Ադդիտիվ կապուղիների երկրաչափություն
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ա. Միրզոյան
   Նորմալ հարթ Ric – կիսասիմետրիկ ենթաբազմաձևությունների ընդհանուր դասակարգումը
   Մանրամասն>>
 • Գ.Ա. Սարգսյան
   Չորրորդ կարգի հավասարման համար Դիրիխլեի խնդրի լուծելիության և շրջանում լուծումների կառուցման մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Ռ. Վ. Դալլաքյան
   Aap դասի ֆունկցիաների աճի մասին
   Մանրամասն>>
 • Մ. Կ. Կյուրեղյան, Ս. Ե. Աբրահամյան
   Վերջավոր դաշտերի վրա տեղադրության բազմանդամների կառուցման եղանակ
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Մ. Վարդանյան
   Հատման և լրացման գործողություններով երկէլեմենտանոց ենթաբազմությունների դասում որոշ ճանաչող համակարգերի մինիմալության մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան
   Երկայնական մագնիսական դաշտում հարթ ուղղանկյուն իդեալական հաղորդիչ մեմբրանի լայնական տատանումները
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Է. Մ. Ղազարյան, Ն. Գ. Աղեկյան, Հ. Ա. Սարգսյան
   Մեկէլեկտրոնային հոսանքը գլանային նանոշերտում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ե. Զաքարյան‚ Զ. Ա. Զաքարյան‚Ա. Հ. Թռչունյան
   Քեմիլյումենեսցենցիայի վերլուծության տարբեր մեթոդները մարդու արյան շիճուկի լիպոպրոտեինների ազատռադիկալային գերօքսիդային օքսիդացման մակարդակի գնահատման մեջ օրգանիզմում ախտաբանական գործընթացների զարգացման ժամանակ
   Մանրամասն>>
 • Վ.Ա. Օհանյան
   Գերբարձր հաճախության էլեկտրամագնիսական դաշտի և հակաբիոտիկների համատեղ ազդեցությունը Enterococcus hirae բակտերիաների աճի և կենսունակության վրա
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա.Ա. Սիմոնյան, Ի.Հ. Բատիկյան, Ա.Ս. Մարգարյան
   Հավի սաղմի հարմարողական մեխանիզմները ինկուբացման տատանողական ջերմաստիճանների նկատմամբ
   Մանրամասն>>
 • Ա. Մ. Բադալյան
   Սիբիրախտի թիվ 55 շտամով վարակված սպիտակ մկների արյան շիճուկի սպիտակուցների քանակական փոփոխությունները գալարմինի ազդեցությամբ
   Մանրամասն>>
 • Կ. Ի. Իսրայելյան, Պ. Ա. Ղազարյան, Ռ. Խ. Սահակյան, Մ. Ա. Սիմոնյան
   Իոնիզացնող ճառագայթման հեռավոր հետևանքները և կարգավորիչ մեխանիզմները կարդիոմիոցիտներում
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ. Օ. Հովնանյան, Լ. Հ. Նավասարդյան, Մ. Կ. Հովնանյան, Ա. Հ. Թռչունյան
   Մանրէների, սպիրոխետների, խմորասնկերի և նախակենդանիների որոշ տեսակների վոլյուտին-թթվակալցիսոմ գոյացությունների մորֆոգենեզի և արտաքին տարբեր գործոնների ազդեցության ուլտրակառուցվածքային վերլուծությունը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster