ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2018
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2018
Volume  118    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Մ. Ջրբաշյան, Դ. Վարգաս
   Օրթոգոնալ վերլուծում կիսահարթությունում սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների օմեգա-կշռային դասերում
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Պ. Գաբրիելյան
   Վերջավոր դաշտի վրա մեկ խորանարդային հավասարման հատուկ լուծումների բազմությունների գծայնացված ծածկույթները
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան
   Առաձգական ուղղանկյուն սալի տեղայնացված պլանար տատանումները միկրոպտույտների հաշվառմամբ
   Մանրամասն>>
 • Ք. Ա. Ժամակոչյան, Ս. Հ. Սարգսյան
   Կաշկանդված պտույտներով միկրոպոլյար առաձգական բարակ ձողերի մաթեմատիկական մոդելը և վերջավոր էլեմենտների մեթոդը
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Մ. Սարգսյան
   Առաձգականության տեսության համասեռ սինգուլյար խնդիրների մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Ծառուկյան, Ի. Ա.Վարդանյան
   C2H5CHO-ի գազաֆազ օքսիդացման պրոցեսում C2H4-ի և C2H5OOH-ի հետերոգեն առաջացումը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Ս. Հովակիմյան, Մ. Դ. Սաֆարյան, Սուր. Ս. Հովակիմյան, Ա. Գ. Մելքոնյան
   Ֆոսֆոլիպիդների ֆրակցիոն կազմի մետաբոլիկ խախտումները որովայնային տիպի տուբերկուլյոզով հիվանդների մոտ
   Մանրամասն>>
 • Զ. Խ. Պարոնյան, Լ. Ս. Գրիգորյան, Հ. Ա. Ստեփանյան, Ռ. Մ. Սրապիոնյան
   Պրոլինով հարուստ պեպտիդ ՊՀՊ-1-ի ազդեցությունը առնետի արյան պլազմայի ֆիբրինոլիտիկ ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Ռ. Գ. Պարոնիկյան
   Սալիցիլիդեն-ամինաթթուների լիթիումական և ցինկ ածանցյալները որպես նոր նեյրոտրոպ միջոցներ
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Կ. Պ. Գրիգորյան
   Նեյրոամինաթթվի ածանցյալների Zn(II) աղերի հակամանրէային ակտիվությունը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Մ. Հ. Դանիելյան, Ռ. Գ. Չիբուխչյան, Հ. Խ. Մկրտչյան
   Հիստամինի ազդեցությամբ միզապարկի և միզածորանների ինքնաբուխ ռիթմոգենեզի ակտիվացումը
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Լ. Օսիպյան, Ե. Յու. Սողոյան
   Դեղաբույսերը ախտահարող Septoria ցեղի սնկերը Հայաստանի Հանրապետությունում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster