ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2017
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2017
Volume  117    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Ալեքսանյան, Ա. Վ. Մինասյան
   Վերջավոր դաշտի ենթաբազմությունների հարակից դասերով ծածկույթի բարդության վերին գնահատականը
   Մանրամասն>>
  
 • Կ. Ա. Նավասարդյան
   Միակության թեորեմներ ըստ Վիլենկինի և Հաարի ընդհանրացված համակարգերով բազմապատիկ շարքերի համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան
   Սահքի մակերևութային ալիքների գոյությունը և տարածման բնույթը մագնիսաստրիկցիոն կիսատարածությունում
   Մանրամասն>>
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան
   Առաձգական սալերի տեսության ազատ եզրի պայմանների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Մ. Հովհաննիսյան
   Կոնսոլային ձողի կինեմատիկ գրգռմամբ ներքին շփման որոշումը
   Մանրամասն>>
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Հ. Ռ. Գևորգյան
   Մեթիլֆենիլ(պրոպ-2-ինիլ)(3-ալկենիլ- կամ 3-արիլպրոպ-2-ինիլ)-, -ալիլ(3-ֆենիլպրոպ-2-ինիլ)ամոնիում բրոմիդների վարքը ջրային հիմքի պայմաններում և 2-մեթիլ-2-ֆենիլիզոինդոլինիում և -բենզո[f]իզոինդոլինիում բրոմիդների ջրա-հիմնային ճեղքումը
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Ռ. Գ.Պարոնիկյան
   N-տեղակալված նեյրոամինաթթուները և դիպեպտիդները որպես հակացնցումային միջոցներ
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Գ. Գևորգյան, Ա. Ա. Աղաբաբովա, Ն. Խ. Ալչուջյան, Մ. Ի. Աղաջանով
   Միկրոբիոտայի փոփոխությունները և մորֆոհիստոքիմիական տեղաշարժերը մկների մոտ դեկստրան սուլֆատ նատրիումի ազդեցության ներքո
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Վարդանյան
   Ծառաբույսերի գեղազարդության գնահատման մեթոդաբանական ասպեկտները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster