ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2014
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2014
Volume  114    No 3  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Գ. Գևորգյան, Կ. Ա. Քեռյան
   H1(R) -ում կտոր առ կտոր գծային ֆունկցիաներից կազմված մի բազիսի մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Ի. Վ. Հովհաննիսյան
   Շրջանում անալիտիկ ֆունկցիաների մի դասի Թեյլորի գործակիցների մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ա. Բաբայան
   Անընդհատ ֆունկցիաների տարածությունում Հիլբերտի եզրային խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան
   Առաձգական ամրակցման հենարանով փոփոխական հաստության օրթոտրոպ հեծանի ծռման ոչ դասական խնդիրը
   Մանրամասն>>
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Ս. Ռ.Մարտիրոսյան
   Գերձայնային գազի հոսքում ուղղանկյուն սալի կայունության մի խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Ղուկասյան
   Առաձգականությամբ մանիպուլյատորի կինեմատիկան կորագիծ կոորդինատական համակարգում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Զ. Հ. Գրիգորյան, Լ. Ս. Պետրոսյան, Է. Մ. Ղազարյան
   Խառնուրդային վիճակները վերջավոր սահմանափակող պոտենցիալով էլիպսարդային և ոսպնյակաձև քվանտային կետերում
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Ծառուկյան, Ի.Ա. Վարդանյան
   CH3O2 + RH ռեակցիայով հարուցված տարբեր մակերևույթների վրա ընթացող օրգանական միացության (RH) շղթայական օքսիդացման պրոցեսի մոդելի կինետիկական անալիզը
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱ  
 • Կ. Ս. Մարգարյան, Ս. Հ. Սարգսյան
   Ոսկի պարունակող ամինաթիազոլային թաղանթների էլեկտրասինթեզը և հատկությունները
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Հ. Պողոսյան
   Ալկիլսուլֆոնատ/ջուր համակարգերում, ջերմաստիճանից կախված, փուլային անցումների ուսումնասիրությունը մոլեկուլային դինամիկայի մեթոդով
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Տ. Ս. Խաչատրյան
   Քոլինի էսթեր N-(մեթոքսիբենզոիլ)-О-իզոպրոպիլ-α,β-դեհիդրոթիրոզինի դերը առնետների արյան մեջ հիփոֆիզի թիրոիդ հորմոնի և վահանագեղձի հորմոնների բաղադրության փոփոխմանը փորձնական հիփոթիրեոզի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Կ. Ա. Պանչուլազյան
   Օրգանիզմի ֆունկցիոնալ վիճակի հոգեֆիզիոլոգիական հետազոտությունը պոլիգրաֆի միջոցով կադրային ռազմավարությունում հոգեբանական անվտանգության ապահովմամբ
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Վ. Վ. Ղազարյան, Ժ. Հ. Հովակիմյան, Զ. Մ. Պառավյան
   Խոշորառէջ կաղնու աճման և ֆոտոսինթետիկ գործունեության կախվածությունը աճելավայրի բարձրությունից և մացառային ծանրաբեռնվածությունից
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster