ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2021
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2021
Volume  121    No 2  
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Բարակ թաղանթների մոմենտամեմբրանային տեսության Ռեյսների տիպի վարիացիոն սկզբունքը
   Մանրամասն>>
 • Արա Ս. Ավետիսյան, Ա. Ս. Շահինյան
   Հաստատուն գործակիցներով գծային համակարգի հիբրիդային ղեկավարման խնդիրը
   Մանրամասն>>
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Հ. Ա. Գևորգյան
   Գազի գերձայնային հոսքով շրջհոսվող վահանակի դիվերգենցիայի խնդիրը լայնական սահքերի հաշվառման դեպքում
   Մանրամասն>>
 • Ս. Մ. Մխիթարյան, Ա. Վ. Գասպարյան, Ա. Ս. Սարգսյան
   Առաձգականության մաթեմատիկական տեսության մի կոնտակտային խնդրի ինտեգրալ հավասարման ճշգրիտ լուծման մասին
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Լ. Ս. Հունանյան, Ռ. Գ. Պարոնիկյան, Վ. Ս. Կամարյան, Ե. Գ. Պարոնիկյան
   Որոշ նոր նեյրոտրոպ ազոտ պարունակող հետերոցիկլիկ դեղամիջոցների մոլեկուլային մոդելավորումը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Գ. Նիազյան
   Մոծակներով փոխանցվող հիվանդությունների հանրային առողջապահական վտանգը Հայաստանի արդի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
 • Հ. Օ. Քոլոյան, Ս. Ո. Ավետիսյան, Մ. Հ. Պարոնյան, Ա. Ս. Հովսեփյան
   Geobacillus stearothermophilus թերմոֆիլ մանրէի argJ գենի կիրառումը արգինինի բարձրակտիվ շտամ-արտադրիչի կառուցման համար
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Տ. Ա. Փիլիպոսյան, Ն. Գ. Հունանյան, Ռ.Գ. Չիբուխչյան
   Առնետների արգանդափողերի ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվության համեմատական վերլուծությունը
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Մ. Հայրապետյան, Հ. Հ. Սոնյան
   Հարավային Անդրկովկասի ֆլորայի Salsoloideae (Chenopodiaceae) ենթաընտանիքի որոշ ներկայացուցիչների ծաղկափոշու
մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները: II. Girgensohnia Bunge ex Fenzl և Anabasis L. ցեղեր
   Մանրամասն>>
 • Ժ. Հ. Հովակիմյան
   Արարատյան հարթավայրի որոշ հազվագյուտ գիպսոֆիլ բուսատեսակների էկոլոգաֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
ՀՆԷԱԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ն. Հ. Մանասերյան, Լ. Վ. Բալյան
   Հին և միջնադարյան Հայաստանի թռչնաֆաունան
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster