ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2013
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2013
Volume  113    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Արմինե Ա. Չուբարյան, Ա. Ս. Ճիտոյան
   "Գծային հավասարումների ռեզոլյուցիա" արտածումների համակարգի որոշ ընդհանրացում
   Մանրամասն>>
 • Ս. Մ. Սայադյան, Անահիտ Ա. Չուբարյան
   Ինտուիցիոնիստական և մինիմալ ասույթային տրամաբանությունների որոշ արտածման համակարգերի վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Ա. Մ. Ջրբաշյան, Ռ. Վ. Դալլաքյան
   Շրջանում անալիտիկ ֆունկցիաների w – բնութագրիչների մասին
   Մանրամասն>>
 • Վ. Կ. Ոսկանյան
   Որոշ գնահատականներ ընդհանրացված ստացիոնար միջին դաշտի խաղերի համար
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Գ. Մինասյան
   Երկկողմանի գրաֆի բոլոր մաքսիմալ անկախ բազմությունների բազմության մասին
   Մանրամասն>>
 • Մ. Գ. Էվոյան
   Վերջավոր դաշտերի վրա տեղափոխությունների մի դասի մասին
   Մանրամասն>>
ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՔԻՄԻԱ  
 • Ն. Օ. Գյոկչյան
   Ռոդիումի որոշումը ոսկերչական ֆաբրիկայի արտադրական թափոնաջրերում էքստրակցիոն-սպեկտրոֆոտոչափական եղանակով
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ռ. Գ. Քամալյան, Ա. Գ. Վարդանյան, Ն. Խ. Խաչատրայն, Հ. Ս. Գրիգորյան
   Երկկարբոն ամինաթթուների նյութափոխանակության որոշ յուրահատկությունները առնետի ուղեղում
   Մանրամասն>>
 • Հ. Մ. Ամիրխանյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Գ. Ա. Գյուլբուդաղյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան
   Դդումի սերմերի ջրային հանուկների ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդացման գործընթացի վրա ուղեղում և լյարդում in vitro փորձի պայմաններում
   Մանրամասն>>
 • Տ. Ս. Խաչատրյան, Վ. Օ. Թոփուզյան
   Քոլինի էսթեր N-(մեթոքսիբենզոիլ)-Օ-իզոպրոպիլ-α,β-դեհիդրոթիրոզինի դերը հիփոֆիզի թիրոիդ հորմոնի և վահանակագեղձի հորմոնների բաղադրության փոփոխման մեջ տասներկու ամսական առնետների արյամ մեջ փորձարարական հիփոթիրեոզի ժամանակ
   Մանրամասն>>
 • Կ. Ա. Հարությունովա, Մ. Ա. Հարությունովա, Ա. Զ. Փեփոյան, Ա. Գ. Գրիգորյան
   Հայաստանում հավաքած Anopheles տեսակի մժեղնեի աղիքային մանրէների մեկուսացումը և բնութագիրը
   Մանրամասն>>
 • Հ. Հ. Զաքարյան
   Առնետների ուղեղում NFkB տրանսկրիպցիոն գործոնի էքսպրեսիայի խթանումը հեմորֆինների կողմից ի պատասխան էնդոտոքսինով խթանված սթրեսի
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
 • Ս. Ս. Դաղբաշյան, Պ. Ա. Ղազարյան, Մ. Մ. Գինովյան
   Մարդու շիճուկային ալբումինի արտադրության կենսատեխնոլոգիական եղանակները և հեռանկարները
   Մանրամասն>>
 • Պ. Վեյգել, Ֆ. Մարկ, Հ. Ա. Ագանյանց, Վ. Ա. Սաքանյան
   Geobacillus stearothermophilus-ից կլոնավորված ջերմակայուն հիդանտոինազի բնութագրումը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Մ. Է. Շիրինյան
   Հավասարակշռության կարգավորման մոդելավորումը զարկերակային բարորեցեպցիայի համակարգում հիբրիդ ավտոմատների կիրառմամբ
   Մանրամասն>>
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ա. Սահակյան
   Մաշտոցապատումը Ղազար Փարպեցու "Հայոց պատմության" մեջ
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster