ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2018
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2018
Volume  118    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Մ. Ջրբաշյան, Դ. Վարգաս
   Օրթոգոնալ վերլուծում կիսահարթությունում սուբհարմոնիկ ֆունկցիաների օմեգա-կշռային դասերում
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Պ. Գաբրիելյան
   Վերջավոր դաշտի վրա մեկ խորանարդային հավասարման հատուկ լուծումների բազմությունների գծայնացված ծածկույթները
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան
   Առաձգական ուղղանկյուն սալի տեղայնացված պլանար տատանումները միկրոպտույտների հաշվառմամբ
   Մանրամասն>>
 • Ք. Ա. Ժամակոչյան, Ս. Հ. Սարգսյան
   Կաշկանդված պտույտներով միկրոպոլյար առաձգական բարակ ձողերի մաթեմատիկական մոդելը և վերջավոր էլեմենտների մեթոդը
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Մ. Սարգսյան
   Առաձգականության տեսության համասեռ սինգուլյար խնդիրների մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Ս. Մարտիրոսյան, Ս. Վ. Ծառուկյան, Ի. Ա.Վարդանյան
   C2H5CHO-ի գազաֆազ օքսիդացման պրոցեսում C2H4-ի և C2H5OOH-ի հետերոգեն առաջացումը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Ս. Հովակիմյան, Մ. Դ. Սաֆարյան, Սուր. Ս. Հովակիմյան, Ա. Գ. Մելքոնյան
   Ֆոսֆոլիպիդների ֆրակցիոն կազմի մետաբոլիկ խախտումները որովայնային տիպի տուբերկուլյոզով հիվանդների մոտ
   Մանրամասն>>
 • Զ. Խ. Պարոնյան, Լ. Ս. Գրիգորյան, Հ. Ա. Ստեփանյան, Ռ. Մ. Սրապիոնյան
   Պրոլինով հարուստ պեպտիդ ՊՀՊ-1-ի ազդեցությունը առնետի արյան պլազմայի ֆիբրինոլիտիկ ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>
ՆԵՅՐՈՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Ռ. Գ. Պարոնիկյան
   Սալիցիլիդեն-ամինաթթուների լիթիումական և ցինկ ածանցյալները որպես նոր նեյրոտրոպ միջոցներ
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Հ. Ղազարյան, Հ. Մ. Ստեփանյան, Ռ. Վ. Պարոնիկյան, Կ. Պ. Գրիգորյան
   Նեյրոամինաթթվի ածանցյալների Zn(II) աղերի հակամանրէային ակտիվությունը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Մ. Հ. Դանիելյան, Ռ. Գ. Չիբուխչյան, Հ. Խ. Մկրտչյան
   Հիստամինի ազդեցությամբ միզապարկի և միզածորանների ինքնաբուխ ռիթմոգենեզի ակտիվացումը
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Լ. Օսիպյան, Ե. Յու. Սողոյան
   Դեղաբույսերը ախտահարող Septoria ցեղի սնկերը Հայաստանի Հանրապետությունում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster