ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2018
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2018
Volume  118    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ. Ս. Զաքարյան, Ս. Լ. Բերբերյան
   Գրինի տիպի պոտենցիալների լարային սահմանների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Աբելյան
   Դիրիխլեի խնդրի արդյունավետ լուծումը միավոր շրջանում
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Մ. Սայադյան, Ա. Ա. Չուբարյան
   Դասական տրամաբանության ասույթային հաշվի որոշ համակարգերի ոչ մոնոտոնիկ հատկության մասին
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Է. Հարությունյան
   Պլանավորման մոտեցում նանոչափական բյուրեղներում ներկառուցված նախագծման բլոկների զուգահեռ և հաջորդական թեստավորման համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Վ. Մ. Բելուբեկյան, Ս. Վ. Սարգսյան
   Լյավի խնդիրը առաձգամածուցիկ ծածկույթով կիսատարածության համար
   Մանրամասն>>
 • Ս. Մ. Մխիթարյան
   Բացարձակ կոշտ բարակապատ ներդրակի հետ փոխազդող վերջավոր ճաքով առաձգական սալի լարվածային վիճակի մասին
   Մանրամասն>>
 • Մ. Ս. Գրիգորյան, Ս. Մ. Մխիթարյան
   Երկու միատեսակ ստրինգերների հետ առաձգական կիսաանվերջ սալի կոնտակտային փոխազդեցության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ք. Ա. Ժամակոչյան
   Աստիճանային շարքերի մեթոդի կիրառումը միկրոպոլյար առաձգական բարակ հեծանների կաշկանդված պտույտներով մաթեմատիկական մոդելի կառուցման համար
   Մանրամասն>>
 • Ա. Վ. Գևորգյան
   Մակերևութային P–SV տիպի ալիքները վերջավոր հաղորդիչ կիսատարածությունների բաժանման եզրով
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան, Է. Հ. Դանոյան, Մ. Ա. Միկիլյան
   Մագնիսաստրիկցիոն եռաշերտ սալերի տատանումներն ու ստատիկական կայունությունը մագնիսական դաշտում
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան, Է. Հ. Դանոյան, Մ. Ա. Միկիլյան
   Երկշերտ մագնիսաստրիկցիոն սալի տատանումների մաթեմատիկական մոդելավորումը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ. Հ. Ալանակյան
   Լիցքավորված Հիգգսի բոզոնների ծնումը լեպտոն-հակալեպտոնային բախումներում
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster