ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2012
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2012
Volume  112    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Վ. Պողոսյան
   L2-օպտիմալ ռացիոնալ մոտարկման զուգամիտության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ն. Հայրապետյան
   Սֆերիկ ածանցյալով ինտեգրելի և անուլյար ֆունկցիաների եզրային առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Վ. Դալլաքյան
   Միավոր շրջանում մի դասի անալիտիկ ֆունկցիաների ներկայացման մասին
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ա. Սարգսյան
   Հաստատուն գործակիցներով հիպերբոլական հավասարման համար Դիրիխլեի խնդրի բազմանդամային լուծումների մասին շրջանում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Փոփոխական հաստության օրթոտրոպ թաղանթների ջերմաառաձգականության ճշգրտված տեսության մասին
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Պապյան
   Հաղորդիչ ուղղանկյուն մեմբրանի տատանումները ուղղահայաց մագնիսական դաշտում
   Մանրամասն>>
 • Ս. Ա. Համբարձումյան, Կ. Բ. Ղազարյան
   Հաղորդիչ սալի պլանար տատանումները ողղահայաց մագնիսկան դաշտում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Դ. Բ. Հայրապետյան, Հ. Խ. Թևոսյան
   Էլեկտրոնային վիճակները և լույսի ուղիղ միջգոտիական կլանումը Պեշել-Թելլերի ձևափոխված պոտենցիալով գնդային քվանտային կետում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Լ. Յ. Հակոբյան
   Երկաթի իոնների ազդեցությունը Rhodobacter sphaeroides բակտերիաների աճման և օքսիդավերականգնողական ակտիվության վրա
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Ֆ. Միրզոյան, Զ. Ա. Կարալյան, Ֆ. Վ. Միրզոյան, Պ. Ա. Ղազարյան
   Պոլիօքսիմետաղներ դասին պատկանող պրեպարատի ազդեցության մեխանիզմը բջիջների միջուկների ըստ պոլիդության դասերի բաշխվածության վրա
   Մանրամասն>>
 • Հ. Մ. Ամիրխանյան, Ս. Հ. Ղազարյան, Ս. Ս. Հովակիմյան, Կ. Գ. Ղարագյոզյան
   Օրնիտինի ածանցյալների լիթիումական աղերի ազդեցությունը լիպիդների գերօքսիդացման գործընթացի վրա ուղեղում և լյարդում in vitro փորձերի պայմաններում
   Մանրամասն>>
 • Մ. Գ. Ռահմանի, Ռ. Գ. Քամալյան, Մ. Ջ. Դեհջան-Բանադակի, Գ. Ջ. Եսկանդարի
   Էներգակրիչների կորելյցիան կովերի արյան պլազմայում վաղ կաթնատվության շրջանում կերի հետ հավելյալ խոլինի կերակրման պայմաններում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ա. Ա. Սավայան, Վ. Ա. Չավուշյան
   Էթանոլային ինտոքսիկացիայի դադարեցման պայմաններում առնետների ուղեղի locus coeruleus-ի նեյրոնների էլեկտրաֆիզիոլոգիական ուսումնասիրություն
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster