ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 1, 2019
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2019
Volume  119    No 1  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Դ. Ս. Սարգսյան
   Ճանաչողական ալգորիթմների արդյունավետ իրականացումը գնահատականների հաշվման համար
   Մանրամասն>>
 • Լ. Զ. Գևորգյան
   Երկու էքստրեմալ խնդիրների մասին
   Մանրամասն>>
 • Հ. Ա. Ասատրյան, Ա. Հ. Քամալյան, Մ. Ի. Կարախանյան
   Կիսա-համարյա պարբերական սիմվոլներով ℒ-փաթեթի տիպի օպերատորների մասին
   Մանրամասն>>
 • Ս. Լ. Գոգյան, Ն. Վ. Սրապիոնյան
   Փոքր չափի բազմության վրա ֆունկցիայի արժեքների փոփոխում և մոնոտոն գործակիցներով շարքեր
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Մ. Զոհրաբյան, Ս. Մ. Սայադյան, Ա. Ա. Չուբարյան
   Դասական և ոչ դասական տրամաբանությունների ասույթային հաշվի որոշ համակարգերի մոնոտոնության հատկության հետազոտում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Նանոբյուրեղային նյութից ատոմային շղթայի դիսկրետ և կոնտինուալ (միկրոպոլյար) «ձողային» մոդելները
   Մանրամասն>>
 • Գ. Ե. Բաղդասարյան, Մ. Ա. Միկիլյան, Ի. Ա. Վարդանյան, Ա. Վ. Պանտելեև
   Գերձայնային հոսանքի ազդեցությունը գլանային պանելի ոչ գծային ֆլատերային տատանումների «ամպլիտուդա-հաճախություն» կապի վրա
   Մանրամասն>>
 • Ի. Ա. Վարդանյան, Հ. Ա. Շմավոնյան
   Փակ գլանային թաղանթի ջերմաառաձգական ֆլատերի խնդիրը
   Մանրամասն>>
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Ս. Վ. Սարգսյան
   Ալիքների տարածումը մի եզրը կոշտ ամրացված, իներցիոն զանգվածով բաշխված մյուս եզրով առաձգական շերտում
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Լ. Երիցյան, Գ. Ս. Պետրոսյան, Ռ. Ա. Քարամյան, Ա. Մ. Առուստամյան
   Խիտոզանի պոլիմերանալոգ փոխակերպման կինետիկական օրինաչափությունները
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ
  
 • Հ. Հ. Փանոսյան, Ա. Հ. Թռչունյան
   Գեոբացիլների բևեռային լիպիդների և ճարպաթթուների կազմը և դրանց ջերմաստիճանով մակածված փոփոխությունները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster