ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2016
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2016
Volume  116    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Հ. Առաքելյան
   Սֆերաների կոնֆիգուրացիաները հաստատուն կորության տարածություններում
   Մանրամասն>>
 • Պ. Է. Մելիք-Ադամյան
   Իրական ռեգուլյար տիպի կետով սիմետրիկ օպերատորների մասին
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Ա. Չուբարյան, Ա. Ս. Ճիտոյան, Ա. Ա. Խամիսյան
   Բազմարժեք տրամաբանություններում արտածման որոշ համակարգերի և նրանցում արտածման բարդությունների վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Առաձգական ամրակցված օրթոտրոպ կլոր սալի ծռման ոչ դասական խնդիրը
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան, Ս. Պ. Ստեփանյան
   Առաձգական հիմքի վրա հենվող առաձգական ամրակցված օրթոտրոպ կլոր սալի ծռման խնդիրը
   Մանրամասն>>
 • Ս. Մ. Մխիթարյան
   Կրիլովի և Բոգոլյուբովի մեթոդի կիրառությունը առաձգականության տեսության կոնտակտային խնդիրների մի դասի ինտեգրալ հավասարումների լուծմանը
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ռ. Կ. Ալեքսանյան, Վ. Մ. Բելուբեկյան, Մ. Վ. Բելուբեկյան
   Խորանարդ համաչափությամբ անիզոտրոպ նյութից պիեզոէլեկտրիկ սեպի անկյունային կետում եզակիությունները
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Վ. Գրիգորյան, Ռ. Ա. Փաշայան, Լ. Վ. Հարությունյան
   Հայաստանի տարածքի երկրադինամիկական գործընթացների հիդրոերկրաբանական դիտարկումների արդյունքները
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Վ. Օ. Թոփուզյան, Տ. Ս. Խաչատրյան
   Ցածր տրիյոդթիրոնինի սինդրոմի շըտկումը առնետների մոտ N-տեղակալված-α, β-դեհիդրոամինոթթուների խոլինի եթերի միջոցով
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Հ. Հակոբյան, Ն. Մ. Հարությունյան, Կ. Վ. Հարությունյան, Ա. Հ. Թռչունյան
   Ավանդական հայկական կաթնամթերքներ` մածունի, յուղորդի մանրէաբանական և ադհեզիվ հատկությունները
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ․Հ․ Վարդանյան
   Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների դենդրոֆլորաների տաքսոնոմիական կազմի համեմատական վերլուծություն
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster