ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2021
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2021
Volume  121    No 3  
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Առաձգական բարակ թաղանթների մոմենտամեմբրանային տեսության ստատիկաերկրաչափական
անալոգիան և կոմպլեքս ձևափոխությունների իրականացումը
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Ղուկասյան
   Տեխնոլոգիական տեղամասի բազմէտապ մատակարարման պրոցեսի ղեկավարելիության մասին
մանիպուլյատորի վեկտորական ղեկավարմամբ
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ. Տ. Յափուջյան
   Օրթոտրոպ մարմնի հարթ դեֆորմացիայի մի դինամիկական խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Ա. Մելիքյան
   Ստրոնցիումի սիլիկատների ստացումը սերպենտիններից ստացված հիդրոսիլիկաժելով
միկրոալիքային ճառագայթման ազդեցությամբ
   Մանրամասն>>
ՋՐԱԵՐԿՐԱՔԻՄԻ  
 • Ա. Կ. Մաթևոսյան
   Կուրլովի բանաձևի լրացուցիչ տեղեկատվական պարամետրեր
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Լ. Մ. Խաչատրյան, Մ. Վ. Պողոսյան, Մ. Հ. Դանիելյան, Ջ. Ս. Սարգսյան
   Դրդող և դեպրեսոր սինապտիկ պրոցեսների հարաբերակցության վերաբերյալ սև նյութի
ռետիկուլյար հատվածի կեղևային պրոյեկցիայում Պարկինսոնի հիվանդության մոդելի վրա
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Հովակիմյան, Ա. Գ. Ղուկասյան, Գ. Մ. Ֆայվուշ
   Արարատյան հարթավայրի որոշ հազվագյուտ հալոֆիլ բուսատեսակների էկոլոգո-ֆիզիոլոգիական
և կարիոլոգիական առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
 • Ժ. Հ. Վարդանյան
   Հայաստանի աբորիգեն և օտարածին դենդրոֆլորաների համեմատական վերլուծությունը
և դրանց հետագա հարստացման հեռանկարները
   Մանրամասն>>
 • Ա. Մ. Հայրապետյան, Ա. Գ. Ղուկասյան
   Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում ընդգրկված Cousinia fedorovii Takht. (Asteraceae) էնդեմիկ
տեսակի պալինոլոգիական և կարիոլոգիական առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster