ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2012
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2012
Volume  112    No 3  
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Է. Հարությունյան, ակադեմիկոս Ս. Կ. Շուքուրյան, Ե. Ա. Զորյան
   Անսարքությունների և թեստ ալգորիթմների պարբերականության հիպոթեզ հիշող սարքերում և դրա կիրառումը հիշող սարքերի ներդրված ինքնաթեստավորող պրոցեսորի ճարտարապետությունում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Ն. Մարտիրոսյան, Ա. Ս. Դինունց, Ա. Վ. Դավթյան
   Կամայական արագությամբ շարժվող հորիզոնական դրոշմի խնդրի լուծումը առաձգական կիսահարթության համար
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Առաձգական բարակ թաղանթների դասական ճշգրտված տեսության կառուցումը միկրոպոլյար տեսությունից ելնելով
   Մանրամասն>>
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Ս. Ռ. Մարտիրոսյան
   Ուղղանկյուն առաձգական սալի դիվերգենտ անկայունությունը գազի գերձայնային հոսքում
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Ա. Աղալովյան, Ռ. Ս. Գևորգյան, Լ. Գ. Ղուլղազարյան
   GPS համակարգերի տվյալների հիման վրա Երկրագնդի լիտոսֆերային սալերի լարվածային-դեֆորմացիոն վիճակների որոշման մասին
   Մանրամասն>>
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ս. Ս.Գրիգորյան
   Գալակտիկաներում "մութ" նյութի բնույթի մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ի. Ա. Վարդանյան
   Կրիտիկական երևույթները CH3O2 ռադիկալների օրգանական միացության հետ հետերոգեն փոխազդեցության ընթացքում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Հ. Ռ. Վարդապետյան, Ս. Ս. Բլբուլյան, Ս. Գ. Տիրացույան, Ա. Հ. Թռչունյան
   Hypericum perforatum-ի էքստրակտների հակառադիկալային և հակաբակտերիալ հատկությունների ուսումնասիրությունը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Գ. Գրիգորյան
   Ածխաջրատների փոխանակության խանգարումներ կենդանիների մոտ հիպոկինեզիայի պայմաններում
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ս. Ղարագուլյան
   Նոր ցիան խումբ պարունակող լակտոնների ածանցյալի դերը թիմուսի բջջաթաղանթների ֆոսֆոինոզիտիդային ցիկլի բաղադրիչների փոխանակության կանոնավորման գործընթացում սարկոմա 45-ի ժամանակ
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Ֆ. Շարիֆի Ալղաբփուր, Հ. Հ. Փանոսյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Հ. Թռչունյան
   Ջովշանի (Իրան) երկրաջերմային աղբյուրից բացիլների աերոբ թերմոֆիլ երկու շտամների մեկուսացումը և նույնականացումը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Ն. Գ. Հունանյան, Ն. Ն. Մելքոնյան
   Արյունամատակարարման ազդեցությունը առնետի արգանդի պեյսմեկերային ակտիվության բնութագրերի վրա
   Մանրամասն>>
 • Կ. Ա. Պանչուլազյան
   Ձեռնարկչության գործունեության կադրային ռազմավարությունում անձնակազմի հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական հետազոտումը
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ս. Չոբանյան, Տ. Ս. Մարտիրոսյան, Հ. Հ. Մկրտչյան
   Սինապտիկ ուսուցման պրոցեսի համակարգչային հետազոտություն
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster