ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2013
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2013
Volume  113    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Հ. Մ. Հայրապետյան, Լ. Վ. Պողոսյան
   Ռիման-Հիլբերտի եզրային խնդիրը Բիցաձեի հավասարման համար, երբ եզրային պայմանները պատկանում են չափերի տարածությանը
   Մանրամասն>>
 • Ա. Վ. Պողոսյան
   Եռանկյունաչափական ինտերպոլյացիայի զուգամիտության արագացման մասին
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Վ . Դալլաքյան
   Միավոր շրջանում անալիտիկ ֆունկցիաների w-բնութագրիչների C-աճի մասին
   Մանրամասն>>
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Լ. Հ. Ասլանյան, Հ. Է. Դանոյան
   Էլիասի ալգորիթմի բարդությունը Հեմմինգի և ընդլայնված Հեմմինգի կոդերով սահմանված հաշ-ֆունկցիաների համար
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Շ. Ի. Ալվաջյան, Լ. Մ. Մարգարյան, Ս. Հ. Սարգսյան
   Միկրոպոլյար օրթոտրոպ առաձգական բարակ ձողերի ստատիկ և դինամիկ կայունությունը
   Մանրամասն>>
ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Գ. Հ. Դանագուլյան, Ա. Կ. Թումանյան, Ա. Փ. Բոյախչյան
   C-մեթիլ խմբերի պրոտոնների ընտրողական դեյտերափոխանակումը ազինային (մոնո- և բիցիկլիկ պիրիմիդինային) համակարգերում
   Մանրամասն>>
ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՔԻՄԻԱ  
 • Ն. Օ. Գյոկչյան
   Դիազինային ներկանյութ սաֆրանին “Տ”` որպես նոր ռեագենտ օսմիում(IV)-ի որոշման համար էքստրակցիոն-սպեկտրոֆոտոմետրիական եղանակով
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Պ. Անտոնյան, Մ. Ա. Շահինյան, Լ. Ա. Համբարձումյան
   ԴՆԹ-ի հետ մեթիլեն կապույտի կապման ուսումնասիրությունը սպեկտրոսկոպիկ մեթոդներով
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Մ. Կ. Ղարագյոզյան
   Գերоքսիդառաջացման գործընթացների խանգարումները սպիտակ առնետների ուղեղային ընդհանուր խառնվածքում զեարալենոնային թունավորումների ժամանակ և երկպարուրային ՌՆԹ-ի գերցածր քանակների վերականգնիչ հատկությունը նշված պայմաններում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  
 • Մ. Թ. Պետրոսյան, Ե. Ն. Շչերբակովա, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Հ. Թռչունյան
   Սրոհունդ երկարավունի (Hypericum elongatum Ledeb.) մեկուսացված կուլտուրան որպես կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների աղբյուր
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Մ. Հ. Դանիելյան , Վ. Ա. Չավուշյան
   Իմոբիլիզացիոն սթրեսի մոդելի վրա հիպոթալամուսի կորիզի խթանման պայմաններում կենտրոնական նորադրենէրգիկ նեյրոնների սինապտիկ ակտիվության էլեկտրաֆիզիոլոգիական ուսումնասիրություն
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Սավայան, Վ. Ա. Չավուշյան, Լ. Ռ. Գևորգյան, Ս. Ս. Աբրահամյան
   Առնետի ուղեղի substantia nigra-ի նեյրոնների մորֆոհիստոքիմիական և էլեկտրաֆիզիոլոգիական ուսումնասիրությունը էթանոլային ինտոքսիկացիայի պայմաններում
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ռ. Մանվելյան, Ա. Մ. Նասոյան, Դ. Օ. Թերզյան
   Գորտերի անդաստակային կորիզային համակարգ անդաստակային աֆֆերենտ մուտքերի սինապտիկ կազմակերպումը
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster