ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2012
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2012
Volume  112    No 3  
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Գ. Է. Հարությունյան, ակադեմիկոս Ս. Կ. Շուքուրյան, Ե. Ա. Զորյան
   Անսարքությունների և թեստ ալգորիթմների պարբերականության հիպոթեզ հիշող սարքերում և դրա կիրառումը հիշող սարքերի ներդրված ինքնաթեստավորող պրոցեսորի ճարտարապետությունում
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ա. Ն. Մարտիրոսյան, Ա. Ս. Դինունց, Ա. Վ. Դավթյան
   Կամայական արագությամբ շարժվող հորիզոնական դրոշմի խնդրի լուծումը առաձգական կիսահարթության համար
   Մանրամասն>>
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Առաձգական բարակ թաղանթների դասական ճշգրտված տեսության կառուցումը միկրոպոլյար տեսությունից ելնելով
   Մանրամասն>>
 • Մ. Վ. Բելուբեկյան, Ս. Ռ. Մարտիրոսյան
   Ուղղանկյուն առաձգական սալի դիվերգենտ անկայունությունը գազի գերձայնային հոսքում
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ. Ա. Աղալովյան, Ռ. Ս. Գևորգյան, Լ. Գ. Ղուլղազարյան
   GPS համակարգերի տվյալների հիման վրա Երկրագնդի լիտոսֆերային սալերի լարվածային-դեֆորմացիոն վիճակների որոշման մասին
   Մանրամասն>>
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ս. Ս.Գրիգորյան
   Գալակտիկաներում "մութ" նյութի բնույթի մասին
   Մանրամասն>>
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ի. Ա. Վարդանյան
   Կրիտիկական երևույթները CH3O2 ռադիկալների օրգանական միացության հետ հետերոգեն փոխազդեցության ընթացքում
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Հ. Ռ. Վարդապետյան, Ս. Ս. Բլբուլյան, Ս. Գ. Տիրացույան, Ա. Հ. Թռչունյան
   Hypericum perforatum-ի էքստրակտների հակառադիկալային և հակաբակտերիալ հատկությունների ուսումնասիրությունը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Ա. Գ. Գրիգորյան
   Ածխաջրատների փոխանակության խանգարումներ կենդանիների մոտ հիպոկինեզիայի պայմաններում
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ս. Ղարագուլյան
   Նոր ցիան խումբ պարունակող լակտոնների ածանցյալի դերը թիմուսի բջջաթաղանթների ֆոսֆոինոզիտիդային ցիկլի բաղադրիչների փոխանակության կանոնավորման գործընթացում սարկոմա 45-ի ժամանակ
   Մանրամասն>>
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Ֆ. Շարիֆի Ալղաբփուր, Հ. Հ. Փանոսյան, Յու. Գ. Պոպով, Ա. Հ. Թռչունյան
   Ջովշանի (Իրան) երկրաջերմային աղբյուրից բացիլների աերոբ թերմոֆիլ երկու շտամների մեկուսացումը և նույնականացումը
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Ք. Վ. Ղազարյան, Ն. Գ. Հունանյան, Ն. Ն. Մելքոնյան
   Արյունամատակարարման ազդեցությունը առնետի արգանդի պեյսմեկերային ակտիվության բնութագրերի վրա
   Մանրամասն>>
 • Կ. Ա. Պանչուլազյան
   Ձեռնարկչության գործունեության կադրային ռազմավարությունում անձնակազմի հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական հետազոտումը
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ս. Չոբանյան, Տ. Ս. Մարտիրոսյան, Հ. Հ. Մկրտչյան
   Սինապտիկ ուսուցման պրոցեսի համակարգչային հետազոտություն
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster