ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 3, 2021
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2021
Volume  121    No 3  
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Առաձգական բարակ թաղանթների մոմենտամեմբրանային տեսության ստատիկաերկրաչափական
անալոգիան և կոմպլեքս ձևափոխությունների իրականացումը
   Մանրամասն>>
 • Ա. Ա. Ղուկասյան
   Տեխնոլոգիական տեղամասի բազմէտապ մատակարարման պրոցեսի ղեկավարելիության մասին
մանիպուլյատորի վեկտորական ղեկավարմամբ
   Մանրամասն>>
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Վ. Տ. Յափուջյան
   Օրթոտրոպ մարմնի հարթ դեֆորմացիայի մի դինամիկական խնդրի մասին
   Մանրամասն>>
ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Ս. Ա. Մելիքյան
   Ստրոնցիումի սիլիկատների ստացումը սերպենտիններից ստացված հիդրոսիլիկաժելով
միկրոալիքային ճառագայթման ազդեցությամբ
   Մանրամասն>>
ՋՐԱԵՐԿՐԱՔԻՄԻ  
 • Ա. Կ. Մաթևոսյան
   Կուրլովի բանաձևի լրացուցիչ տեղեկատվական պարամետրեր
   Մանրամասն>>
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Լ. Մ. Խաչատրյան, Մ. Վ. Պողոսյան, Մ. Հ. Դանիելյան, Ջ. Ս. Սարգսյան
   Դրդող և դեպրեսոր սինապտիկ պրոցեսների հարաբերակցության վերաբերյալ սև նյութի
ռետիկուլյար հատվածի կեղևային պրոյեկցիայում Պարկինսոնի հիվանդության մոդելի վրա
   Մանրամասն>>
ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ժ. Հ. Հովակիմյան, Ա. Գ. Ղուկասյան, Գ. Մ. Ֆայվուշ
   Արարատյան հարթավայրի որոշ հազվագյուտ հալոֆիլ բուսատեսակների էկոլոգո-ֆիզիոլոգիական
և կարիոլոգիական առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>
 • Ժ. Հ. Վարդանյան
   Հայաստանի աբորիգեն և օտարածին դենդրոֆլորաների համեմատական վերլուծությունը
և դրանց հետագա հարստացման հեռանկարները
   Մանրամասն>>
 • Ա. Մ. Հայրապետյան, Ա. Գ. Ղուկասյան
   Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում ընդգրկված Cousinia fedorovii Takht. (Asteraceae) էնդեմիկ
տեսակի պալինոլոգիական և կարիոլոգիական առանձնահատկությունները
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster