ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2002
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
  No 1
  No 2
  No 3-4
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2002
Volume  102    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա.Մ.Ջրբաշյան, Կ.Լ.Ավետիսյան
   Միավոր շրջանի մակերեսով, կշռով ինտեգրելի ռեգուլյար ֆունկցիաների դասերի ընդհանուր տեսության մասին
ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ.Ե.Հարությունյան
    Արագության-հուսալիություն տիրույթների նոր ներքին գնահատականներ որոշակի բազմամուտք կապուղիների համար
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Դ.Ի. Բարձոկաս
   Տատանողական համակարգի եզրային կառավարման խնդրի մասին
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա.Մ.Իշխանյան, Գ.Պ.Ձեռնիկով
   Պոլյարիտոնային սպեկտրերը երկու հատուկ սիմետրիկ կառուցվածքների համար
 • Կ.Մ.Նիկողոսյան, Վ.Պ.Քալանթարյան, Է.Գ.Համբարձումյան
   Կապի համակարգերի թողունակության բարձրացման մեթոդները հիմնված ընդլայնված սպեկտրով ազդանշանների վրա
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա.Մ.Առուստամյան
   Ացետալդեհիդ-թթվածին խառնուրդների ցածր ջերմաստիճանային բոցավառման պրոցեսում գրգռված ֆորմալդեհիդի հետերոգեն առաջացման հարցի վերաբերյալ
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա.Կ.Մաթևոսյան
   Մակերեսային էլեկտրահետախուզական ուսումնասիրությունների սխալի գնահատումը կապված դիտարկման կետերի տեղադրման անճշտության հետ
ՍԵՅՍՄՈԼՈԻԱ  
 • Ռ.Հ.Մովսիսյան, Ա.Գ.Բագդոև, Ա.Վ.Սահակյան
   Առաձգական խնդրի լուծման միջոցով երկրաշարժերի գեոդեզիկ նախագուշակի տեսական ուսումնասիրությունը
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա.Ս.Սեդրակյան, Ա.Ի.Հովհաննիսյան, Ա.Շ.Աբրահամյան, Ա.Հ.Հարությունյան, Վ.Մ.Հարությունյան, Գ.Ս.Հակոբյան, Կ.Գ.Ղարագյոզյան
   Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդով տառապող հիվանդների էրիթրոցիտների թաղանթների հետազոտությունը երկկոորդինատային լուծազատման մեթոդական մոտեցման կիրառմամբ
ԲԻՈՔԻՄԻԱ  
 • Վ.Ա.Շախլամով, Ա.Ա.Գալոյան, Գ.Ն.Պոլյակովա, Հ.Գ.Վահրադյան, Մ.Ա.Սիմոնյան, Մ.Ի.Աղաջանով, Ի.Մ.Բոգդանովա, Վ.Ի.Ալտուխովա, Լ.Ի.Կոնդակովա
   Ալյումինային տոքսիկոզի ուլտրակառուցվածքային համարժեքները հիպոթալամուսի պրոլինով հարուստ պոլիպեպտիդի ազդեցության ներքո
 • Վ.Վ.Ղազարյան, Վ.Ա.Դավթյան, Լ.Ն.Հովհաննիսյան
   Ծառաթփային տեսակների պտղաբերման առատության և ասիմիլյացիոն ապարատի գործունեության կապի մասին
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԻԱ  
 • Գ.Ա.Հարությունյան, Ռ.Հ.Հարությունյան, Վ.Ա.Դավթյան, Ռ.Գ.Հարությունյան
   Կազակական գիհու իգական անհատների Oligotrophus juniperinus L –ով վարակված տերևների հորմոնալ ռեակցիան
ԿԱԶՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ն.Ն.Մելքոնյան, Ի.Բ.Մելիքսեթյան
   Կատվի ուղեղի մազանոթների մորֆոֆունկցիոնալ վիճակը հիպոքսիայի դեպքում
ՖԻԶԻՈԼՈԻԱ  
 • Ռ.Շ.Սարգսյան, Ս.Ա.Տեր-րիգորյան
   Շրջակա միջավայրի օբյեկտների վրա կենդանի համակարգերի հեռահար ներգործությունը
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Գ.Ա.Գալոյան
   Թե ինչպես էին ադրբեջանցիները ծրագրում ՙգնել Ղարաբաղի բոլոր հողերը՚

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster