ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2001
  This journal is published under sponsorship of Galouste Gulbenkian Foundation
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2001
Volume  101    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Լ.Զ.Գևորգյան
   Հատված օպերատորի սպեկտրի նկարագրություն և միջանկյալ խնդիրներ
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Կ.Ա.Կարապետյան
   Ապակեպլաստե խողովակների դեֆորմատիվ հատկությունները կրկնվող-ստատիկ միառանցք և կոմբինացված բեռնավորման դեպքում
 • Ս.Մ.Սարգսյան, Մ.Ա.Զադոյան
   Անհամասեռ-բաղադրյալ սալերի թերլարվածային վիճակը
ԱՌԱՁԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ն.Ա.Մովսիսյան
   Առաձգական սյունի սահքի վերաբերյալ
ԷԼԵԿՏՐԱԱՌԱՁԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ.Ա.Մելքումյան, Դ.Ս.Մելքոնյան
   Էլեկտրաառաձգականության կոնտակտային հարթ խնդիրը բաղադրյալ կիսահարթության համար
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Գ.Լ. Արեշյան
   Ավտոնոմ սինխրոն գեներատորի հոսքակցումների օպերատորային հավասարումների լուծումը բեռի հավելման դեպքում
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ռ.Ս.Եսայան
   CH3CHO+O2 համակարգի տատանումները նկարագրող մոդելի ֆազային տարածության պարամետրական անալիզը
ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Կ.Վ.Ալեքսանդրյան
   Մեքենաների ապահովիչ սարքերի պարամետրերի և աշխատանքի ռեժիմների որոշումը խոչընդոտների հետ բախման դեպքում
ԲԺՇԿԱԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ.Հ.Ավագյան, Գ.Գ.Արծրունի
   Առնետների մակերիկամների միջուկային նյութի անդրկառուցվածքային բնութագիրը արտաքին էլեկտրաստատիկ դաշտի ազդեցությունից հետո տարբեր ժամկետներում
ԿԱԶՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ի.Բ.Մելիքսեթյան
   Ներվաթելերի միելինային թաղանթի հայտնաբերման մեթոդ
ՖԻԶԻՈԼՈԻԱ  
 • Դ.Ն.Խուդավերդյան, Ա.Ա.Գալոյան, Ա.Ս.Տեր-Մարկոսյան, Օ.Վ.Մկրտչյան
   Նոր ենթաթմբային նյարդապեպտիղի` գալարմինի ազդեցությունը գորտի մեկուսացված սրտի կծկողական ակտիվության վրա
 • Ռ.Վ.Կարապետյան, Ա.Ս.Ամատունի
   Առնետների ուղեղիկի ենթակեղևային նեյրոնների ֆոնային ազդակային ակտիվությունը դեֆերենտացիայի պայմաններում
 • Մ.Գ.Աղաջանյան
   Տարբեր տիպի բեռնվածությունների նկատմամբ մարզիկների հեմոդինամիկայի հարմարվողականության առանձնահատկությունների մասին

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster