EngArmRus Գլխավոր
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան ՀՀ բարձրագույն գիտական ինքնակառավարվող պետական հաստատություն է, որը միավորում է ԳԱԱ անդամներին և ԳԱԱ համակարգի գիտական հաստատությունների, հիմնարկների և ձեռնարկությունների աշխատողներին:

ԳԱԱ կազմակերպում և իրականացնում է հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտություններ: ՀՀ ԳԱԱ միավորում է 50-ից ավելի գիտական ինստիտուտներ, հաստատություններ, ձեռնարկություններ և այլ կազմակերպություններ: ՀՀ ԳԱԱ նախագահությունն ունի, ըստ գիտության բնագավառների, գիտությունների երեք բաժանմունքներ՝

 • ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական գիտությունների, որի կազմում ընդգրկված են 15 գիտական կազմակերպություն
 • բնական գիտությունների ՝ 16 գիտական կազմակերպություն
 • հումանիտար գիտությունների՝ 10 գիտական կազմակերպություն:

Նախագահությանն առընթեր գործում են՝ Հիմնակազմ գիտական գրադարանը, Գիտական տեղեկատվության կենտրոնը, Միջազգային գիտակրթական կենտրոնը, ՙԳիտություն՚ հրատարակչական-արտադրական միավորումը, տպարանը, ինչպես նաև օժանդակ ծառայություններ:

Հրատարակչական գործունեություն

ՀՀ ԳԱԱ ՙԳիտություն՚ հրատարակչական-արտադրական միավորումը տարեկան հրատարակում է շուրջ 30 մենագրություններ, աշխատությունների ժողովածուներ, գիտական աշխատություններ և այլն: ԳԱԱ հրատարակում է ԳԱԱ թերթ ՙԳիտություն՚, 13 գիտական ամսագրեր՝

 • ՙՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ՚ - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Վ. Ս. Զաքարյան
 • ՙՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. գիտություններ Երկրի մասին՚ - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Ռ.Տ.Ջրբաշյան
 • ՙՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. մաթեմատիկա՚ - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Ռ.Վ.Համբարձումյան
 • ՙՀՀ ԱԱ տեղեկագիր. մեխանիկա՚ - գլխ. խմբ.՝ տ.գ.թ. Վ.Ց.Գնունի
 • ՙՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. ֆիզիկա՚ - պատ. խմբ.՝ ակադ. Վ.Մ. Հարությունյան
 • ՙՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. տեխնիկական գիտություններ՚ - պատ.խմբ.՝ ակադ. Ռ.Մ. Մարտիրոսյան
 • ՙՀայաստանի քիմիական հանդես՚ - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Ա.Հ. Մանթաշյան
 • ՙՀայաստանի կենսաբանական հանդես՚ - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Է.Գ.Աֆրիկյան
 • ՙՀայաստանի բժշկագիտական հանդես՚ - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Վ.Պ. Հակոբյան
 • Պատմաբանասիրական հանդես՚ - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Վ.Ս.Միքայելյան
 • ՙԼրաբեր հասարակական գիտությունների՚ - գլխ. խմբ.՝ պ.գ.դ. Ա.Ա. Խառատյան
 • ՙԱստղաֆիզիկա՚ - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Դ.Մ. Սեդրակյան
 • ՙՆեյրոքիմիա՚ - գլխ. խմբ.՝ ակադ. Ա.Ա. Գալոյան

  Հիմնադրվել է 1944թ. Լույս է տեսնում տարին 4 անգամ

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster