ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2002
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2002
Volume  102    No 4  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ.Ի.Գավրիլով, Վ.Ս.Զաքարյան, Ա.Վ.Մաբոտին
   Կոմպակտության սկզբունքներ h2max, p>0, տարածություններում
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Վ.Կ.Լեոնտև, Ղ.Լ.Մովսիսյան
   Չափաքանակի որոշման խնդրի մասին
ԱՌԱՁԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Մ.Վ.Բելուբեկյան, Կ.Բ.Ղազարյան
   Լյավի տիպի մակերևութային ալիքները անհամասեռ շերտի դեպքում
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա.Գ.Բագդոև, Հ.Ա.Մարտիրոսյան
   Էլեկտրամագնիսական ալիքի ոչ գծային դիֆրակցիան անհամասեռ ֆերիտի միջավայրում
 • Ա.Մ. Իշխանյան
   Եռամակարդակ խնդրի լուծումները 3F2 ընդհանրացված հիպերերկրաչափական ֆունկցիաներով
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Գ.Լ.Արեշյան
   Նոր տիպի ունակային սինխրոն մեքենայի դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգ
ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՔԻՄԻԱ  
 • Ն.Օ.Գյոկչյան, Ա.Ա.Եղիազարյան, Ջ.Ա.Միքաելյան, Հ.Գ.Խաչատրյան
   Օքսացիլինի էքստրակցիոն-ապսորբցիոմետրական որոշումը դիազինային շարքի ներկանյութ սաֆրամին S-ով
ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ռ.Ա.Մանդալյան
   Հայաստանի Տավուշի մարզի կարստի զարգացման մասին
ՍԵՅՍՄՈԼՈԻԱ  
 • Ռ.Հ.Մովսիսյան, Ա.Կ.Պևնև, Ս.Յու.Բալասանյան, Ա.Գ.Բեգլարյան
   Սեյսմիկ գեոդեզիա (նոր ուղղություն գեոդինամիկայում)
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա.Ս.Աղաբալյան, Ա.Ժ.Մկրտչյան, Գ.Ս.Արզումանյան, Վ.Է.Հակոբյան, Կ.Գ.Ղարագյոզյան
   Միջին զանգվածի մոլեկուլների ֆիզիկզքիմիական բնութագիրը և նրանց դերը էնդոտոքսիկոզների ծագման մեջ
 • Կ.Գ.Ղարագյոզյան, Ա.Մ.Զավգորոդնյայա, Լ.Վ.Կարաբաշյան, Կ.Օ.Հովնանյան, Ա.Գ.Մխիթարյան, Ա.Մ.Արզումանյան
   Սաղմնածննության գործընդհացների վրա պարբերական հիվանդությամբ հիվանդների լիմֆոցիտար գործոնների ցիտոտոքսիկ ազդեցությունների մոլեկուլային ասպեկտները
ԲԻՈՔԻՄԻԱ  
 • Ս.Ս.Ալեքսանյան, Ա.Ե.Հարությունյան, Լ.Վ.Սարգսյան, Ա.Ա.Գալոյան
   Հիմնային և թթվային ֆոսֆատազների ակտիվության փոփոխությունը սպիտակ առնետների օրգաններում թիմոզին ?4 (11 -19) հատվածի ներքո
 • Ա.Ե.Հարությունյան, Սերգ.Ս.Ալեքսանյան, Մ.Ա.Բաբայան, Ս.Ս.Ալեքսանյան, Մ.Ա.Սիմոնյան, Ա.Ա.Գալոյան
   Գալարմինի կարգավորիչ դերը հիպոթերմիայի ժամանակ
ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Հ.Ջ.Գրիգորյան
   Կենդանիների կարգաբանական անվանումների համակարգման անհրաժեշտությունը հայերենում

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster