ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2001
  This journal is published under sponsorship of Galouste Gulbenkian Foundation
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2001
Volume  101    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս.Լ.Համբարյան
   Պարզ արտադրիչների վերլուծման ֆերմայի մեթոդի ընդհանրացումը
ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա.Բ.Ներսիսյան, Ն.Վ.Հովհաննիսյան
   Քվազիպարբերական ինտերպոլյացիա
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Մ.Ա.Զադոյան
   Արագ պտտվող կոնական խողովակի պլաստիկական հոսքը
 • Ս.Հ.Սարգսյան, Ա.Ժ.Ֆարմանյան
   Ընդհանրացված օրթոգոնալությունն առաձգականության ոչ սիմետրիկ տեսության հարթ խնդրում
ԱՌԱՁԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս.Ա.Մելքումյան, Ա.Ժ.Գրիգորյան
   Ներքին վերջավոր ուղղաձիգ ճեղքով թուլացված օրթոտրոպ կիսահարթության մեջ կոշտ դրոշմի անհամաչափ ճնշման մասին
ՖԻԶԻԿԱ  
 • Դ.Մ.Սեդրակյան, Ա.Ժ.Խաչատրյան, Գ.Մ.Անդրեասյան
   Էլեկտրոնի ցրման խնդիրը միաչափ կամայական դաշտում, որն ունի անվերջությունների տարբեր ֆիքսված արժեքներ
ՕՐԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Վ.Վ.Դովլաթյան, Ֆ.Վ.Ավետիսյան, Տ.Զ.Պապոյան, Թ.Լ.Ջիվանշիրյան, Ա,Ֆ.Ենգոյան
   Էթիլէնթիոմիզանյութի ռեակցիաները հալոգենիդների ֆունկցիոնալ ածանցյալների հետ
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա.Կ.Մաթևոսյան
   Համարժեք էլեկտրական ազդեցության որոշումըª հարուցված ինտեգրալ ամպլիտուդաժամանակային չափանիշների միջոցով
ԵՐԿՐԱԷԿՈԼՈԻԱ  
 • Ռ.Հ.Ռևազյան
   Բիոսֆերոլոգիան և շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները
ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ  
 • Հ.Վ.Թոքմաջյան, Լ.Ա.Չիլինգարյան, Վ.Բ.Մկրտչյան, Հ.Ֆ.Մելքոնյան, Ա.Վ.Սիմոնյան
   Ջրային տնտեսության բնագավառում օգտագործվող հիմնական սահմանումները և հասկացությունները
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա.Զ.Փեփոյան
   Salmonella derby բջիջների թաղանթների
 • Մ.Օ.Սահակյան, Ա.Ա.Շահինյան, Ա.Զ.Փեփոյան, Կ.Գ.Ղարագյոզյան
   Մարդու աղիքային միկրոֆլորայի Escherichia coli շտամների հակաբիոտիկակայունության որոշ տեսանկյուններ
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Գ.Մ.Սիմոնյան, Ն.Ա.Սերոպյան, Է.Ա.Քաչվորյան, Մ.Ա.Սիմոնյան, Կ.Գ.Ղարագյոզյան
   Սևանա լճի Coregonus lavaretus sevanicus էրիթրոցիտների թաղանթներից ցիտոքրոմ b558 ֆրակցիայի ստացումը և օպտիկա-սպեկտրային բնութագրերը
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԻԱ  
 • Վ.Հ.Ղազարյան, Վ.Ա.Դավթյան, Վ.Վ.Ղազարյան
   Թփատեսակների պտղաբերման առատության կախվածությունը վեգետատիվ աճից
ՖԻԶԻՈԼՈԻԱ  
 • Ն.Է.Թադևոսյան, Է.Գ.Կոստանյան, Ի.Գ.Թադևոսյան, Է.Գ.Գևորգյան, Լ.Գ.Վահանյան, Կ.Ա.Մանասյան
   Կարճատև հիշողության արդյունավետության և դինամիկայի ուսումնասիրությունը երկլեզվայնության պայմաններում

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster