ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 2, 2011
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2011
Volume  111    No 2  
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա. Տ. Ափոզյան
   GMd վարկածի հերքման վերաբերյալ
   Մանրամասն>>
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ  
 • Ս. Ն. Մանուկյան
   Մ.Պրեսբուրգերի համակարգում ներկայացվող բազմաչափանի թվաբանական բազմությունների դասակարգումը
   Մանրամասն>>
ՄԵԽԱՆԻԿԱ  
 • Ս. Հ. Սարգսյան
   Միկրոպոլյար առաձգական բարակ հեծանների մաթեմատիկական մոդելները
   Մանրամասն>>
 • Լ. Ա. Աղալովյան, Գ. Լ. Ազատյան, Ռ. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Պողոսյան
   Ուղղանկյուն պիեզակերամիկական սալի տարածական դինամիկական խնդրի ասիմպտոտիկ լուծման մասին
   Մանրամասն>>
 • Կ. Բ. Ղազարյան, Դ. Գ. Փիլիպոսյան
   Լյավի տիպի ալիքներ անհամասեռ շերտով կառուցվացքում
   Մանրամասն>>
 • Ռ. Մ. Կիրակոսյան
   Փոփոխական հաստության օրթոտրոպ ողորկ թաղանթների ճշգրտված մի տեսության մասին
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ա. Կ. Մաթևոսյան
   Հարուցված բևեռացման լրիվ ինտեգրալ ամպլիտուդաժամանակային չափանիշների որոշումը վեկտորային չափումների արդյունքներով
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՖԻԶԻԿԱ  
 • Ց. Մ. Ավագյան, Ն. Ի. Մկրտչյան, Ն. Վ. Սիմոնյան, Գ. Է. Խաչատրյան
   Տարբեր վերականգնողական գենոտիպ ունեցող E. coli K-12 մանրէների բջիջների վրա 7.5 ՄէՎ էներգիայով էլեկտրոնների կենսաբանական ազդեցության ուսումնասիրությունը
   Մանրամասն>>
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ  
 • Պ. Ա. Ղազարյան, Տ. Ռ. Փանոսյան, Լ. Ս. Սահակյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան
   Իոնփոխադրիչ ֆերմենտային համակարգի վիճակը սարկոմա-180-ի ժամանակ և 4-բութանոլիդների ածանցյալ`ՎԱՍ-167-ի օգտագործումից հետո
   Մանրամասն>>
 • Կ. Գ. Ղարագյոզյան, Գ. Ա. Հովեյան, Գ. Ա. Գեւորգյան, Ա. Գ. Հովեյան
   Սպիտակ առնետների արյան լիպիդային գերօքսիդացման պրոցեսների ինտենսիվությունը գանգլիոսիմպաթէկտոմիայի, վագոտոմիայի, սոլարէկտոմիայի պայմաններում
   Մանրամասն>>
ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ս. Վ. Գրիգորյան, Ա. Զ. Ադամյան, Գ. Հ. Մինասյան
   Քիմիական էլեմենտների լիթոերկրաքիմիական եզրապսակների երկրաբանաորոնողական նշանակությունը
   Մանրամասն>>
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա. Ա. Սահակյան
   Մծուրք մայրաքաղաքը և պատմիչ Մարաբ Մծուրնացին
   Մանրամասն>>

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster