ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ No 4, 2000
  This journal is published under sponsorship of Galouste Gulbenkian Foundation
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 
 ISSN 0321-1339
Զաւկույցներ - 2000
Volume  100    No 4  
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  
 • Ա.Է.Գևորգյան
   Ֆերմենտների կարգավորման անալիզի մաթեմատիկական տեսությունը և չճուղավորված եռաֆերմենտ շղթայի մոդելավորումը “Stella” մոդելավորման փաթեթով
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Լ.Ա.Աղալովյան,Լ.Գ.Ղուլղազարյան
   Օրթոտրոպ շերտի սեփական տատանումներում սահմանային շերտի բնույթը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ  
 • Գ.Լ.Արեշյան
   Անբեռ ռեժիմում ունակային սինխրոն գեներատորի բեռի միացման դեպքում հոսանքների և լարումների բանաձևեր
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  
 • Հ.Հ.Մխիթարյան
   Բրիջմենի սալիկների վրա պայթյունով ընթացող ռեակցիաների էներգետիկան
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ  
 • Հ.Վ.Թոքմաջյան, Վ.Բ.Մկրտչյան, Ա.Վ.Սիմոնյան, Հ.Ֆ.Մելքոնյան
   Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների կառավարման իրավական և տնտեսական հիմնահարցերի մասին
   [Հայերեն] [Ռուսերեն սեղմագիր]
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Ա.Զ.Փեփոյան, Ա.Ա.Շահինյան, Կ.Գ.Ղարագյոզյան
   Մարդու աղիքային միկրոֆլորայի E.coli-ի շտամների առանձնահատկությունները
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ԿԱԶՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 • Թ.Ս.Ագլինցյան
   Մարդու սրտամկանի որոշ կենսապոլիմերների սուպրամոլեկուլյար կառուցվածքը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  
 • Լ.Գ.Վահանյան, Է.Գ.Գևորգյան, Կ.Ա.Մանասյան, Ն.Է.Թադևոսյան, Է.Գ.Կոստանյան, Ի.Գ. Թադևոսյան
   Ներհամակարգային ասոցիատիվ կապերի հետազոտությունը մարդու մոտ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Վ.Բ.Ֆանարջյան
   Շարժողական ակտիվության վրա վերողնուղեղային վարընթաց ազդեցության փոխանցման արդյունքների վերլուծությունը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ք.Վ. Ղազարյան,Վ.Ց.Վանցյան, Ա.Ս.Տիրայան, Ռ.Ռ.Հակոբյան
   Ծովախոզուկի միզածորանի թաքնված պայմանների հաճախականության բնութագրերի վերլուծումը
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]
 • Ք.Ռ.Հարությունյան
   Կիոտորֆինի դերը օրգանիզմի ջերմային հոմեոստազի կարգավորման մեջ
   [Հայերեն սեղմագիր] [Ռուսերեն]

Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster