ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ  
EngArmRus Գլխավոր
   
Գլխավոր
   Գլխավոր
   Վերջին Համարը
   Խմբագիրներ
   Կանոններ հեղինակների համար
   Սայտի Քարտեզ


Արխիվ
     
ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
  No 1
  No 2
  No 3
  No 4
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018


Որոնել
  Որոնել Առարկան
  Որոնել Հեղինակին

  

Google որոնում
 
Web elib.sci.am

 

ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան ՀՀ բարձրագույն գիտական ինքնակառավարվող պետական հաստատություն է, որը միավորում է ԳԱԱ անդամներին և ԳԱԱ համակարգի գիտական հաստատությունների, հիմնարկների և ձեռնարկությունների աշխատողներին:

ՀՀ ԳԱԱ-ն կազմակերպում և իրականացնում է հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտություններ, համակարգում հանրապետությունում կատարվող հիմնարար հետազոտությունները: ԳԱԱ-ն Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բարձրագույն մարմինների պաշտոնական գիտական խորհրդականն է: ՀՀ ԳԱԱ-ն ունի, ըստ գիտության բնագավառների, գիտությունների հինգ բաժանմունք՝

 • Մաթեմատիկական և տեխնիկական գիտությունների բաժանմունք
 • Ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի բաժանմունք
 • Բնական գիտությունների բաժանմունք
 • Քիմիական և Երկրի մասին գիտությունների բաժանմունք
 • Հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունք

Հրատարակություններ

 • ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Ռ.Մ. Մարտիրոսյան
 • ՀՀ ԳԱԱ և ՀԱՊՀ տեղեկագիր (տեխնիկական գիտությունների սերիա) - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Վ.Շ. Մելիքյան
 • ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Մաթեմատիկա - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Ա.Ա. Սահակյան
 • ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Մեխանիկա - գլխավոր խմբագիր՝ ֆ.մ.գ.դ. Վ.Ն. Հակոբյան
 • Կիբեռնետիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հարցեր - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Յու.Հ. Շուքուրյան
 • Մաթեմատիկայի հայկական հանդես - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Հ.Բ. Ներսիսյան
 • Աստղաֆիզիկա - գլխավոր խմբագիր՝ ֆ.մ.գ.դ. Ա.Գ. Նիկողոսյան
 • ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Ֆիզիկա - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Վ.Մ. Հարությունյան
 • Ֆիզիկայի հայկական հանդես - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Վ.Մ. Հարությունյան
 • Հայաստանի կենսաբանական հանդես - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Է.Ս. Գևորգյան
 • Նեյրոքիմիա - գլխավոր խմբագիր՝ կ.գ.դ. Մ.Ի. Աղաջանով
 • Հայաստանի բժշկագիտություն - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Ա.Կ. Շուքուրյան
 • Բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Ա.Ա. Շահինյան
 • Հայաստանի քիմիական հանդես - գլխավոր խմբագիր՝ ակադ. Ա.Ս. Սաղյան
 • ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Գիտություններ Երկրի մասին - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Ռ.Լ. Մելքոնյան
 • Լրաբեր հասարակական գիտությունների - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Պ.Ս. Ավետիսյան
 • Պատմաբանասիրական հանդես - գլխավոր խմբագիր՝ բանաս.գ.դ. Ա.Հ. Զաքարյան
 • Բանբեր հայագիտության - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Ա.Ա. Խառատյան
 • "Հիմնարար հայագիտություն" էլեկտրոնային հանդես (անգլերեն) - գլխավոր խմբագիր՝ պ.գ.դ. Ա.Վ. Քոսյան
 • "Գիտություն" թերթ - գլխավոր խմբագիր՝ Ա.Ք. Տեր-Գաբրիելյան
 • Գիտության աշխարհում - գլխավոր խմբագիր՝ թղթ. անդամ Ա.Ա. Կիրակոսյան

  "ՀՀ ԳԱԱ Զեկույցներ"-ը հիմնադրվել են 1944թ.: Լույս են տեսնում տարին 4 անգամ


Copyright ©  IIAP NAS RA    Webmaster